PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(3): 255-261

Radon 222Rn w wodzie do picia z terenu Pogórza Karkonoskiego
[Radon-222 in drinking water of Karkonoskie Plateau]

K.A. Pachocki, B. Gorzkowski, Z. Różycki, K. Wieprzowski, M. Bekas, E. Wilejczyk, J. Smoter

STRESZCZENIE
Określono ilościowo stężenie radonu 222Rn w wodzie powierzchniowej, studziennej i wodociągowej głównych miast i osiedli z terenu Pogórza Karkonoskiego. Radon oznaczano metodą ciekłej scyntylacji cząstek alfa. Większość ujęć wód na terenie Pogórza Karkonoskiego pobiera do zasilania wodociągów wody podziemne, które wykazują znaczą koncentrację radonu. Zakres obserwowanych stężeń wynosił od 87,5 Bq/l do 818,1 Bq/l. Zaopatrzenie Karpacza w wodę pochodzi zarówno z ujęć powierzchniowych o niskim stężeniu radonu (poniżej 10 Bq/l) oraz z ujęć podziemnych (głębinowych) o wysokim stężeniu radonu (do 541,0 Bq/l). Stężenie radonu w wodzie za studni indywidualnych było podobne dom stężenia radonu w wodzie pochodzącej z ujęć głębinowych.

 

ABSTRACT
Radon-222 concentration in surface water, wells water and tap water in the main towns and villages which are located in area of Karkonoskie Plateau has been quantitatively determined. The measurements were performed using the alpha liquid scintillation counting method. Majority of waterworks in Karkonoskie Plateau is supplied with the ground water in which the radon concentration is high - from 87,5 Bq/l to 818,1 Bq/l. The waterworks in Karpacz are supplied with the surface water, which main characteristic is low radon concentration (below 10 Bq/l) and with the ground water have a high radon concentration (to 541 Bq/l). Radon-222 concentration in water of individual wells was similar to concentration in the ground water.

Downloads: 1659