PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 9-19

Problemy autentyczności produktów spożywczych
[Problems of food authenticity]

L. Czerwiecki

STRESZCZENIE
Dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu problematyki dotyczącej autentyczności produktów spożywczych. Prócz przytoczenia typowych przykładów zafałszowania różnych produktów - np. przetworów owocowo-warzywnych, wina, oliwy itp. omówiono również współczesne techniki analityczne stosowane do badania autentyczności żywności. Należą do nich przede wszystkim metody fizykochemiczne, a wśród nich metody izotopowe (SCIRA, IRMS, SNIF-NMR), metody spektralne (IACPAES, PyMs, FTIR, NIR), metody chromatograficzne (GC, HPLC, HPAEC, HPTLC) z zastosowaniem różnego rodzaju detektorów, a także techniki elektroforetyczne, metody immunologiczne (ELISA) i techniki wykorzystujące najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej (PCR). Podkreślono rolę metod chemometrycznych czyli matematyczno-statystycznych sposobów analizowania i interpretacji danych uzyskanych wymienionymi technikami analitycznymi. Zwrócono uwagę na konieczność częstszej i bardzie rygorystycznej kontroli produktów spożywczych trafiających do obrotu, ponieważ jedynie wtedy stosowanie tych często bardzo wyrafinowanych metod wykrywania zafałszowań żywności spełni swoje zadanie i będzie miało sens.

 

ABSTRACT
In this review the several data concerning food authenticity were presented. Typical examples of food adulteration were described. The most known are adulteration of vegetable and fruit products, adulteration of wine, honeys, olive oil etc. The modern analytical techniques for detection of food adulteration were discussed. Among physicochemical methods isotopic techniques (SCIRA,IRMS,SNIF-NMR) were cited. The main spectral methods are: IACPAES, PyMs, FTIR, NIR. The chromatographic techniques (GC, HPLC, HPAEC, HPTLC) with several kinds of detectors were described and the ELISA and PCR techniques are mentioned, too. The role of chemometrics as a way of several analytical data processing was highlighted. It was pointed out at the necessity of more rigorous control of food to support of all activity in area of fight with fraud in food industry.

Downloads: 9676