PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2007, 58(1): 321-326

Problem otyłości a wiedza żywieniowa u młodzieŜy w wieku 13-15 lat
[Nutritional education of obese adolescents aged 13-15 years]

H. Weker, M. Barańska, A. Riahi

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena poziomu wiedzy żywieniowej młodzieży w wieku 13 – 15 lat z problemem otyłości prostej w porównaniu z grupą młodzieży normostenicznej. Przebadano za pomocą kwestionariusza ankietowego 25 dzieci z problemem otyłości i 31 dzieci normostenicznych. MłodzieŜ otyła w porównaniu z młodzieżą normosteniczną charakteryzowała się wyższym poziomem wiedzy na temat prawidłowego odżywiania. Wysoki stopień otyłości młodzieży w badanej grupie wskazuje, Ŝe uzyskany poziom wiedzy na temat prawidłowego żywienia nie był realizowany całościowo w praktyce. U młodzieży z zaburzeniami w odżywianiu edukacja żywieniowa powinna być rozszerzona o czynnik ilościowy diet.

 

ABSTRACT
The aim of this study was the assessment of nutritional education of 13-15 years old adolescents with simple obesity in comparison to their normal weight peers. The studied group consisted of 25 obese and 31 normal weight children. The questionnaire method was used to collect the data. Obese adolescents, compared to the normal weight counterparts, showed higher level of education concerning principles of proper nutrition. Nevertheless, high level of obesity in this group of children indicates that they do not comply with these principles. The study results suggest that emphasis should be placed on the quantity of food in diet of overweight and obese adolescents.

Downloads: 1682