PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 229-235

Probiotic strains as the element of nutritional profile in physical activity – new trend or better sports results?
[Probiotic strains as the element of nutritional profile in physical activity – new trend or better sports results?]

J. Smarkusz, L. Ostrowska, K. Witczak-Sawczuk

ABSTRACT

A diet, individually customized to the needs of sportsmen and sportswomen prepares them better for competition and
achievement of better sports results. However, disorders of the gastrointestinal tract and frequently recurrent upper
respiratory tract infections pose a common problem observed among athletes of disciplines such as triathlon, cycling
and marathon. Diarrhea, splashing in the intestines or gastrointestinal bleeding make it difficult to start and win in the
race. Recently researchers have paid special attention to the therapeutic effect of probiotic strains on the human body.
Various probiotic strains may have a beneficial effect on elimination of disorders mentioned above among athletes
of these disciplines. Still, researchers continue looking for answers to the question how a specific probiotic strain is
able to reduce the risk of the gastrointestinal tract and the respiratory system disorders appearing during training or
competition. Attention is also drawn to the possible impact of probiotics on the physical capacity athletes and their
athletic performance. Probiotic strains properly applied may have a positive influence on the athletes’ bodies, but still
randomized controlled trials are required to prove this thesis.

STRESZCZENIE

Sposób żywienia, indywidualnie dobrany do potrzeb zawodników różnych dyscyplin sportowych pozwala na lepsze
przygotowanie sportowców do startów oraz osiąganie lepszych wyników sportowych. Jednak częstym problemem
obserwowanym wśród zawodników dyscyplin takich jak triatlon, kolarstwo czy maraton, są zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego oraz często nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Biegunki, przelewanie w jelitach
czy krwawienie z przewodu pokarmowego, uniemożliwiają start oraz zdobywanie zwycięstw. Badacze w ostatnich
latach zwracają szczególną uwagę na wpływ probiotykoterapii na organizm człowieka. Poszczególne szczepy
probiotyczne mogą mieć korzystny wpływ na niwelowanie wspomnianych zaburzeń pojawiających się w grupach
sportowców. Nadal poszukuje się odpowiedzi na pytanie jaki szczep probiotyczny jest w stanie zmniejszyć ryzyko
występowania zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego, pojawiających się w trakcie
treningów czy zawodów. Zwraca się również uwagę na możliwy wpływ probiotyków na wydolność fizyczną zawodników
oraz ich wyniki sportowe. Prawidłowo zastosowana probiotykoterapia może wpływać korzystnie na organizm
zawodników, jednak nadal potrzeba randomizowanych badań potwierdzających tę tezę.

Downloads: 2356