PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 431-434

Próba oceny czystości mikrobiologicznej naczyń stołowych poddanych procesowi mycia mechanicznego
[Attempt to evaluation of the microbial purity of dish tables subjected to mechanical washing process]

W. Grzesińska, M. Tomaszewska, M. Zalewska

STRESZCZENIE
Celem pracy była próba określenia czystości mikrobiologicznej naczyń stołowych poddanych procesowi mycia mechanicznego. W doświadczeniu oznaczono ogólną liczbę drobnoustrojów (jtk/cm2) oraz ogólną liczbę drożdży i pleśni (jtk/cm2) na powierzchni talerzy płaskich i głębokich oraz kubków, bezpośrednio po zakończonym cyklu mycia w zmywarce do mycia naczyń stołowych. Na mytych powierzchniach talerzy zaobserwowano pozostałości stosowanej emulsji brudzącej A. Pomimo resztek organicznych pozostałych po zakończonym cyklu mycia, charakteryzowały się one niską ogólną liczbą drobnoustrojów (<1 jtk/cm2), oraz nieznacznie większą (1,94 jtk na cm2 talerza płaskiego oraz 0,85 jtk na cm2 talerza głębokiego) ogólną liczbą drożdży i pleśni. W przypadku kubków nie stwierdzono pozostałości mieszaniny brudzącej, a liczba oznaczanych grup mikroorganizmów była na bardzo niskim poziomie (OLD – 0,04 jtk/cm2, OLDP – 0,06 jtk/cm2).

ABSTRACT
 The aim of this work was attempt to assess the microbiological purity of dish table subjected to mechanical cleaning process. The total number of microorganism and the total number of yeast and mould on the surface of flat and deep plates and cups was marked in this experiment. These marks were made immediately after dishwashing process. Residue of dirtying mixture on the surface washed plates were observed. Despite of organic residual remaining after dish washing process, they were characterized by low total number of microorganism (<1 cfu/cm2) and slightly higher (1,94 cfu/cm2 for flat plate and 0,85 cfu/cm2 for deep plate) total number of yeast and mould. In the case of cups, there was no residue of dirtying mixture and number of marked microorganism groups were at a very low level (total number of microorganism - 0,04 cfu/cm2, total number of yeast and mould – 0,06 cfu/cm2).

Downloads: 1043