PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 409-415

Porównanie zawartości witamin antyoksydacyjnych w dietach dzieci szkół podstawowych Białegostoku i okolic
[Comparison of the content of antioxidative vitamins in the diets of primary schoolchildren from Białystok ant its vicinity]

B. Smorczewska-Czupryńska, J. Ustymowicz-Farbiszewska, J. Karczewski, J. Lach

STRESZCZENIE
Zebrano 24-godzinny wywiad żywieniowy od 169 dzieci 9-cio i 14-letnich obu płci wylosowanych z dwóch szkół podstawowych miasta Białegostoku i 186 dzieci w tym samym wieku wylosowanych z trzech wiejskich szkół podstawowych. Uzyskane wyniki porównano z normami zalecanymi odpowiednimi do wieku i płci badanych oraz poddano analizie statystycznej. Średnia zawartość poszczególnych witamin w jadłospisach dzieci zamieszkałych w mieście jest wyższa w porównaniu do średniej zawartości tych składników w dietach dzieci zamieszkałych na wsi. Wyniki te w wielu przypadkach są statystycznie istotne. Analizując realizację normy na witaminy w dietach zastosowano współczynnik korekcyjny, który pozwala uwzględnić, szczególne wyraźne w przypadku witamin straty wynikające z zastosowanych w trakcie przygotowania produktów i potraw zabiegów kulinarnych i technologicznych. Procent realizacji normy zalecanej na poszczególne witaminy w dietach dzieci 9-cio i 14-letnich zamieszkałych w okolicach podmiejskich jest znacznie niższy w porównaniu do realizacji ww. normy w jadłospisach dzieci zamieszkałych w mieście.

 

ABSTRACT
A 24-hour history was taken in a group of 169 children aged 9 and 14 years, randomly chosen from two primary schools in Białystok, and 186 children at the same age from three village primary schools. The results were compared to the recommended norms adequate to age and sex, and subjected to statistical analysis. The mean content of the respective vitamins in the diets of children living in town is higher than their mean content in the diets of village children. In many cases the results are statistically significant. The correction coefficient, allowing estimation of vitamin loss due to food processing was used to analyze the realization of the vitamin norms in diet. The realization of the recommended norms for the respective vitamins (in %) in the diets of 9- and 14-year old schoolchildren living in suburban areas is considerably lower compared to that noted in town.

Downloads: 1412