PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 175-182

Politereftalan etylenu (PET) - aspekty zdrowotne i zastosowanie do pakowania żywności
[Polyethylene terephthalate (PET) - health aspects and food packaging application]

K. Ćwiek-Ludwicka

STRESZCZENIE
Politereftalan etylenu (PET) ze względu na korzystne właściwości fizykochemiczne, a zwłaszcza dużą wytrzymałość i przezroczystość zbliżoną do szkła, w szerokim zakresie wykorzystywany jest do wytwarzania opakowań żywności. Przepisy ustalają, że z materiałów do kontaktu z żywnością nie mogą migrować substancje w ilościach stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub powodujących niepożądane zmiany cech organoleptycznych żywności. W odniesieniu do opakowań do żywności wykonanych z tworzyw sztucznych ustalono listy substancji dozwolonych do stosowania oraz określono wymagania dla finalnego wyrobu. Wymagania ustalone w UE dotyczą limitów migracji globalnej (60 mg/kg lub 10 mg/dm2) oraz migracji specyficznej (SML – Specific Migration Limit) dla substancji, których przenikanie z opakowania do żywności w większych ilościach mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia. W przypadku wyrobów z PET limity migracji specyficznej określono dla kwasu tereftalowego (7,5 mg/kg), kwasu izoftalowego (5 mg/kg), estru dimetylowego kwasu izoftalowego (0,05 mg/kg) oraz glikolu etylenowy i glikolu dietylenowego (30 mg/kg - łącznie jako suma lub osobno). PET może także ulegać termicznemu rozkładowi w wyniku czego powstaje aldehyd octowy (CH3CHO), którego obecność wpływa na cechy sensoryczne przechowywanych produktów zmieniając ich smak i zapach.

 

ABSTRACT
Polyethylene terephthalate (PET) due to its physicochemical properties, especially rigidity and glass-like transparency is widely used as food packaging material. The relevant legislation states that substances may not migrate from food contacting materials in quantities that may cause undesirable changes in organoleptic properties of food coming into contact with such material. The lists of substances authorised for food contact plastic materials and requirements for the final product were established. The requirements concern global migration limits (60 mg/kg or 10 mg/dm2) and specific migration limits (SML) set for substances which, when migrate into food in grater quantities may cause risk for human health. For the products manufactured from PET the specific migration limits were set for terephthalic acid (7.5 mg/kg), for isophthalic acid (5mg/kg), for isophthalic acid dimethyl ester (0.05 mg/kg) and for ethylene and diethylene glycol (30 mg/kg). PET may undergo thermal degradation resulting in formation of acetaldehyde, which may influence organoleptic characteristics of packaged foods changing taste and smell.

Downloads: 10933