PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 355-360

Oznaczanie zawartości wskaźnikowych i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w ziarnie wybranych zbóż i produktach zbożowych
[Determination of marker and dioxin-like polychlorinated biphenyls in grains of selected cereals and cereal products]

M. Roszko, K. Szymczyk

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) w ziarnie pszenicy i jęczmienia oraz w otrębach pszennych dostępnych na rynku krajowym. W badaniach wykorzystano wysokorozdzielczy układ do chromatografii gazowej sprzęgnięty z niskorozdzielczym spektrometrem mas z pułapką jonową. Badano 7 wskaźnikowych kongenerów PCB oraz 12 kongenerów o własnościach analogicznych do dioksyn (tzw. dioksynopodobnych). Stwierdzono niskie stężenia PCB w badanych produktach zbożowych; tj. suma 7 wskaźnikowych PCB w żadnej z analizowanych próbek nie przekraczała wartości 1 ng g-1. Stężenie dioksynopodobnych kongenerów PCB wyrażone jako równoważnik toksyczności WHO-TEQ w żadnej z analizowanych próbek nie przekraczało wartości 0,4 pg TEQ g-1.

ABSTRACT
 The aim of this study was to evaluate the content of polychlorinated biphenyls (PCBs) in wheat and barley grain and wheat bran samples collected from the domestic market. High resolution gas chromatographic system coupled to a low resolution ion trap mass spectrometer was used for the purpose of this study. Seven so-called marker and twelve dioxin analogue (dioxin-like) PCB congeners were determined. The results indicated low concentrations of PCBs in the analyzed cereal products: concentration of 7 marker PCBs did not exceed value of 1 ng g-1 in any sample. Concentration of PCB dioxin-like congeners expressed as a Toxic Equivalent WHO-TEQ did not exceed 0.4 pg TEQ g-1 in any sample.

Downloads: 1206