PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(4): 393-398

Oznaczanie ogólnej liczby grzybów w powietrzu atmosferycznym i wewnątrz pomieszczeń
[Total concentration of fungi in atmospheric and indoor air]

A. Krogulski, T. Podsiadły

STRESZCZENIE
W Polsce nie stosuje się ujednoliconych metod oceny mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza. W efekcie w badaniach mających ten sam cel stosuje się różne pożywki i w różny sposób osadza się mikroorganizmy na/lub w pożywce (metoda płytek lanych). Używa się również płytek o różnej średnicy. W praktyce utrudnia to (lub uniemożliwia porównanie wyników przedstawianych w różnych publikacjach lub ekspertyzach. Dla zilustrowania skali problemu w pracy zestawiono wyniki wykonanych równolegle pomiarów ogólnej liczby grzybów z użyciem: • metody zderzeniowej i sedymentacyjnej, • płytek o średnicy 55 i 90 mm, • trzech różnych podłoży. Przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące doboru metod pomiarów i interpretacji uzyskanych wyników.

 

ABSTRACT
Methods of evaluation of microbiological air pollution are not standardized in Poland. As a result of this status miscellaneous media and various methods of sedimentation of microorganisms on/or these media are applied in the studies. Additionally plates of various diameters are used. In practice it makes difficult (or even impossible) to compare results of the published studies and expert’s reports. To illustrate the range of the problem in the presented paper are shown results of measurements of total number of fungus performed parallely with: - sedimentation and respiratory methods, - plates 55 mm and 90 mm diameter, - three various media. Practical instructions concerned selection of measurements methods and interpretation of results are presented.

Downloads: 4994