PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2004, 55(1): 1-8

Oznaczanie migracji globalnej z opakowań żywności do płynów modelowych metodami zalecanymi w Unii Europejskiej
[Determination of the overall migration from food plastic packaging into the aqueous food simulants using the EU methods]

K. Ćwiek-Ludwicka, A. Stelmach, M. Mazańska, M. Jurkiewicz, H. Półtorak

STRESZCZENIE
Zbadano migrację globalną z wybranych opakowań z tworzyw sztucznych z zastosowaniem wodnych płynów modelowych imitujących działanie środków spożywczych, metodami zalecanymi w Unii Europejskiej. Warunki badania (czas i temperatura) odpowiadały rzeczywistym warunkom użytkowania badanych opakowań. Oznaczona migracja globalna z badanych opakowań do płynów modelowych (wody destylowanej, 3 % kwasu octowego) była niska, znacznie poniżej dopuszczalnego limitu migracji (10 mg/dm2), co potwierdziło ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Wysoką migrację globalną do 3% roztworu kwasu octowego stwierdzono z badanej folii wielowarstwowej. Wynosiła ona ponad 250 mg/dm2 i wielokrotnie przekraczała dopuszczalny limit. Uzyskane wyniki badań wskazują, że folia ta nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczalnego limitu migracji do płynu modelowego imitującego żywność kwaśną. Zbadana folia, nie może być wykorzystywana jako opakowanie kwaśnych produktów spożywczych o pH ≤ 4.5. Różnice między wielkością migracji stwierdzanej do wody destylowanej i do 3% kwasu octowego można tłumaczyć obecnością w badanym materiale substancji łatwo wymywanych w warunkach obniżonego pH, co powoduje ograniczenie zakresu stosowania tego opakowania.

 

ABSTRACT
Overall migration from food plastic packaging to aquatic food simulants (distilled water, 3% acetic acid) was determined according to the EU methods. Testing conditions (time and temperature) reflected normal use of tested food packaging. The overall migration studies using different food simulants (distilled water, 3% acetic acid) shows that the migration rate was very low, far below the allowed limit (10 mg/dm2). The high results of overall migration into 3% acetic acid (average 250.2 mg/dm2), markedly exceeding the allowed limit, was found in the case of multilayer film. It means that the multilayer film tested does not comply with the migration limit and it can not be used as a food packaging for the sour foodstuffs of pH below 4.5. Differences between the magnitude of overall migration into distilled water (0.5-1.1 mg/dm2) and 3 % acetic acid are probably due to the presence of easy washable substances into the sour medium. From that reason the application of such food packaging materials must be limited.

Downloads: 7926