PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 33-36

Oszacowanie pobrania przez ludność województwa podlaskiego wybranych dozwolonych substancji konserwujących stosowanych w przemyśle spożywczym
[The estimation of intake of selected and permissible preservatives used in food industry among people from Podlaskie Voivodeship]

R. Szczerbiński, J. Karczewski

STRESZCZENIE
Celem pracy było oszacowanie pobrania z żywnością wybranych dozwolonych substancji konserwujących. Materiał do badań stanowiły próbki żywności pobrane w 14 powiatach województwa podlaskiego w kierunku zawartości środków konserwujących (azotanu sodu, azotynu sodu, kwasu benzoesowego i jego soli oraz kwasu sorbowego i jego soli) w ramach prowadzonej w latach 2004-2007 urzędowej kontroli żywności. Dane o spożyciu artykułów żywnościowych stanowiły wyniki badań przeciętnego spożycia niektórych artykułów żywnościowych w gospodarstwach domowych w których zarejestrowano spożycie danego artykułu prowadzonych przez GUS, zaś dane o spożyciu napojów bezalkoholowych stanowił raport z marca 2008 r (rynek napojów bezalkoholowych w Polsce). Stwierdzono, że średnie pobranie badanych substancji konserwujących z przeciętną dietą nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Biorąc pod uwagę, że dane o spożyciu produktów spożywczych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych są ograniczone, celowe jest opracowanie szczegółowych baz danych spożycia produktów spożywczych co pozwoliło by w sposób bardziej precyzyjny dokonywać ocen pobrania tych substancji.

ABSTRACT
 The work aimed at estimating intake of food containing permissible preservatives. The data was comprised of food samples from 14 poviats of Podlaskie voivodeship taken to detect presence of preservatives (sodium nitrate, nitrite, benzoic acid and its salt, sorbic acid and its salt). The samples were collected between 2004 and 2007 by food inspection agency. Data concerning consumption of food provided results for an average consumption of some foodstuffs in households in which consumption of given foodstuff has been recorded by Polish Central Statistical Office, whereas data concerning consumption of soft drinks was provided by the report from March, 2008 (soft drinks market in Poland). It was stated that an average intake of the considered preservatives with an average diet is not a threat to people. Taking into account the fact data concerning consumption of foodstuffs in households is limited, it is advised to create databases comprising consumption of foodstuffs which would help in more precise evaluation of the intake.

Downloads: 1557