PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 373-378

Oszacowanie narażania zdrowotnego wynikającego z poboru związków baru, boru, i fluoru z wód leczniczych udostępnianych ludności miejscowej w punktach czerpalnych na terenie uzdrowiska
[The assessment of health exposure resulted from barium, boron and fluoride intake from therapeutic waters available for resident people in water abstraction points of health resorts]

M. Drobnik, T. Latour, D. Sziwa

STRESZCZENIE
Oceniono skład chemiczny i sposób wykorzystania wód leczniczych ze 139 ujęć znajdujących się w 24 uzdrowiskach sudeckich i karpackich. W 20 ujęciach spośród 29. udostępnianych dla miejscowej ludności - występują składniki naturalnego pochodzenia potencjalnie toksyczne dla zdrowia. Są to związki boru, baru i fluoru, w stężeniach przekraczających limity wyznaczone dla wody ogólnodostępnej. Na podstawie wielkości wskaźnika narażenia HQ oszacowano ryzyko zdrowotne tej grupy ludzi, wynikające z długookresowego (10, 20, 30 i 70 lat) spożywania tych wód w określonych ilościach. Stwierdzono, że istnieje duże prawdopodobieństwo występowania negatywnych skutków zdrowotnych u ludności spożywającej wody w sposób długotrwały (powyżej 30 lat), zawierające zwłaszcza związki boru i fluoru.

ABSTRACT
 Estimated were chemical composition and the exploitation of therapeutic mineral waters from 139 intakes placed in 24 health resorts in Sudety and Karpaty regions. In 20 from 29 intakes available for resident people are found potentially toxic components of natural origin. There are compounds of: barium, boron and fluoride of concentration exceeded the limits determined for water open for general use. Upon exposure HQ index quantity there were assessed health risk for the group of resident people resulting from long-lasting (10, 20, 30 and 70 years) consumption of definite water quantity. Certified is a high probability of appearance of undesirable health effects for people drinking permanently (over 30 years) mineral waters especially of boron or fluoride content.

Downloads: 999