PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 183-196

Ocena żywienia uczniów w Polsce na podstawie danych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych za rok 2001
[Evaluation of pupils’ nutrition in Poland on the basis of the data for the year 2001 gathered by the Sanitary-Epidemiological Stations]

M. Gajewska, B. Ignar-Golinowska

STRESZCZENIE
Korzystając z danych sprawozdawczych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeanalizowano sytuację w zakresie dożywiania uczniów we wszystkich typach szkół w Polsce w 2001 r. Ustalono, że ciepły posiłek spożywało w szkole 16,1% (1 090 535) uczniów. Oceniono, że w szkołach wydających posiłki zapotrzebowanie na nie było prawdopodobnie zaspokojone, ale w 65% szkół nie wydawano posiłków. Zorganizowanie w nich tych posiłków to najważniejsze zadanie w dążeniu do poprawy sytuacji w zakresie żywienia uczniów; w 60% szkół warunki trzeba stworzyć od podstaw, a w 5% szkół wystarczy uruchomić istniejące już możliwości. Podkreślono, że w każdej szkole uczeń powinien mieć możliwość wypicia napoju (stworzono ją w 32% szkół) i zjedzenia kanapki. Konsumpcja napojów mlecznych miała miejsce w 4% szkół i dotyczyła 2% uczniów. W 40% szkół uczeń mógł nabyć w sklepiku produkty spożywcze, głównie słodycze, pieczywo cukiernicze i napoje bezmleczne. Należy jednak zachęcać i motywować uczniów do kupowania w sklepikach produktów sprzyjających racjonalnemu odżywianiu.

 

ABSTRACT
Having used reports from sanitary-epidemiological stations, a situation of schools’ supplementary nutrition in all types of schools in Poland in the year 2001 has been analyzed. It has been stated, that a hot meal is consumed by 16.1% (1 090 535) of pupils. It has been reported, that schools serving meals probably met demand, but meals weren’t provided in 65% of schools. In these institutions, creating possibility of serving meals appears to be the most important task on the way to improve pupils` nutrition in schools. In 60% of schools such conditions need to be established from the foundation, while in 5% of schools it is enough to make use of existent potential. It has been emphasized, that a pupil of every school should have possibility to have a drink (today it is possible in 32% of schools) as well as to eat a sandwich. Milk products were consumed in 4% of schools and it concerned 2% of pupils. In 40% of schools a pupil could purchase in a grocery articles of consumption, mainly confectionery articles and non-milk drinks. However, pupils should be encouraged and stimulated to purchase in groceries products reinforcing rational nutrition.

Downloads: 812