PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 79-83

Ocena znajomości zasad profilaktyki miażdżycy wśród mieszkańców Lubelszczyzny
[Evaluation of the knowledge of atherosclerosis prevention among the inhabitants of the Lublin region]

B.Szponar, R. Krzyszycha

STRESZCZENIE
Głównym celem pracy była ocena świadomości mieszkańców Lubelszczyzny na temat czynników ryzyka i profilaktyki miażdżycy. Anonimowe i dobrowolne badania ankietowe przeprowadzono w okresie zimowym (styczeń – luty) 2007r wśród 152 mieszkańców Lublina i okolic(93 kobiety i 59 mężczyzn). Do oceny zwyczajowego sposobu żywienia oraz znajomości zasad profilaktyki miażdżycy zastosowano metodę anonimowej ankiety. Pytania ankietowe dotyczyły między innymi regularności odżywiania się, częstości konsumpcji, poziomu preferencji różnych grup produktów spożywczych oraz znajomości zasad profilaktyki miażdżycy i stanu zdrowia respondentów. Przeanalizowano również dane antropometryczne i ustalono wskaźnik BMI. Przeprowadzone badania wskazują na to, iż mimo deklarowanej znajomości zasad profilaktyki chorób układu krążenia większość ankietowanych ich nie stosuje, czego przykładem jest rozkład wskaźnika BMI oraz częstotliwość dokonywania badań przesiewowych. Również sposób odżywiania się respondentów budzi poważne zastrzeżenia z racji stwierdzonych wielu błędów i odstępstw od aktualnych zasad racjonalnego żywienia.

 

ABSTRACT
The major aim of the work was to assess the awareness of risk factors and atherosclerosis prevention among the inhabitants of the Lublin region. The anonymous and voluntary questionnaire survey was carried out in winter 2007 (January - February) among 152 inhabitants of Lublin and surroundings. The anonymous questionnaire method was applied to assess the usual way of nutrition and the knowledge of atherosclerosis prevention rules. The questionnaire concerned among others: nutrition regularity, consumption frequency, preference levels of different kinds of food products, the knowledge of atherosclerosis prevention rules and the health condition of the respondents as well. The anthropometric data was also analysed and the BMI was measured. This survey shows that despite the declared knowledge of cardiovascular disease prevention rules the majority of the respondents did not apply them, which can be exemplified by the BMI percentage and screening frequency. Also the way of nutrition of the analysed population is inadequate due to numerous inconsistences with current nutritional rules.

Downloads: 968