PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(1): 41-46

Ocena zmian stężenia selenu w krwi i tkankach samców szczura pod wpływem zmiany składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B
[Appreciation of selenium concentration in blood and tissues of male rat as a result of diet ingredients changes and its supplementation with chosen group B vitamins]

M. Friedrich, Z. Goluch-Koniuszy, A. Dolot, B. Pilarczyk

STRESZCZENIE
W przeprowadzonym doświadczeniu badano wpływ składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na stężenie selenu w surowicy krwi i tkankach oraz aktywność peroksydazy glutationowej w krwi i wątrobie samców szczura. Zwierzęta, w wieku 5 miesięcy, podzielono na trzy grupy i żywiono ad libitum, granulowanymi mieszankami. Grupę I mieszanką podstawową zawierającą m.in. pełne ziarna zbóż, grupę II mieszanką zmodyfikowaną, w której pełne ziarna zbóż zastąpiono mąką pszenną i częściowo sacharozą i grupę III mieszanką zmodyfikowaną suplementowaną nadmiarowo witaminami B1, B2, B6 i PP. Doświadczenie trwało 6 tygodni, w trakcie których na bieżąco obliczano ilość spożytej paszy, a raz na tydzień kontrolowano masę ciała zwierząt. Po zakończeniu doświadczenia w krwi i w wątrobie oznaczano aktywność GSH-Px metodą spektrofotometryczną natomiast w surowicy krwi, mięśniach i w wątrobie stężenie selenu metodą fluorymetryczną. Stwierdzono, że zmiana składu diety i jej supelmentacja wybranymi witaminami z grupy B, sprzyjała obniżaniu zawartości selenu w badanych tkankach, a spadek ten wynikał nie tylko ze zmniejszonego spożycia badanego pierwiastka, ale też ze zwiększonego jego zużywania, wymuszonego zachodzącymi pod wpływem składu diety i jej suplementacji, przemianami.

ABSTRACT
 The influence of diet ingredients and its supplementation with chosen B group vitamins on concentration of selenium in blood serum and tissues and activity of glutathione peroxidase in blood and liver of male rats was examined in the conducted experiment. The animals, aged 5 months, were divided into three groups and fed ad libitum with granulated mixes. Group I with basic mix containing among other things full grains, Group II with modified mix in which full grains were exchanged for wheat flour and in part with saccharose and Group III with modified mix supplemented in excess with vitamins B1, B2, B6 and PP. The experiment was conducted for six weeks during which the amount of consumed feeding stuff was calculated currently and once a week body mass of the animals was checked. When the experiment was finished the activity of GSH-Px was determined by spectrophotometric method in blood and liver whereas concentration of selenium in blood serum, muscles and in liver by fluorometric method. It was ascertained that the change of diet ingredients and its supplementation with chosen group B vitamins was in favour of lowering the amount of selenium in the examined tissues, and the decrease was not only the result of lower amount of the consumed element, but also of its increased usage, forced by the changes taking place under the influence of diet components and its supplementation.

Downloads: 1475