PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(2): 179-186

Ocena zawartości wybranych biopierwiastków w warzywach
[Evaluation of selected bioelements content in vegetables]

M. Grembecka, P. Szefer, K. Dybek, A. Gurzyńska

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość wapnia, fosforu, żelaza, cynku i miedzi w 30 róŜnych gatunkach świeżych warzyw ogólnie dostępnych w sprzedaży. Pierwiastki oznaczono, po uprzedniej mineralizacji na sucho, metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją płomieniową (FAAS). Fosfor oznaczono metodą kolorymetryczną z odczynnikiem żelazawomolibdenowym. Poprawność zastosowanej metodyki sprawdzono na podstawie analizy certyfikowanych materiałów odniesienia. Zawartość analizowanych pierwiastków (mg/100 g) w warzywach była następująca: 2,57 – 165 dla Ca; 22,1 – 95,4 dla P; 0,07 – 0,82 dla Zn; 0,01 – 0,16 dla Cu i 0,27 – 3,31 dla Fe. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny realizacji dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne w stosunku do zalecanych norm dla osoby dorosłej.

 

ABSTRACT
Concentrations of Ca, P, Fe, Zn and Cu were determined in 30 different kinds of fresh vegetables available in sale. The contents of chemical elements (except phosphorus) were analysed, after dry mineralization, by flame atomic absorption spectrometry – AAS with deuterium background correction. The phosphorus was determined in the form of phosphormolybdate blue by spectrophotometric method. Reliability of the procedure was checked by the analysis of certified reference materials. The average contents (mg/100 g) of minerals in vegetables were as follows: 2.57 – 165 for Ca; 22.1 – 95.4 for P; 0.07 – 0.82 for Zn; 0.01 – 0.16 for Cu and 0.27 – 3.31 for Fe. These measurements allowed to estimate the realisation of the recommended daily intake of bioelements with the analysed vegetables for an adult person.

Downloads: 923