PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 277-282

Ocena występowania grzybów termofilnych w surowym ziarnie kawy
[The estimation of the appearance of the thermophilic mycoflora in the raw coffee beans]

J. Falkowski, B. Jakubowska, K. Janda

STRESZCZENIE
Celem pracy była próba wyodrębnienia grzybów termofilnych z surowego ziarna kawy. Materiał do badań stanowiły 24 próby ziarna kawy pochodzące z 12 krajów. Izolację oraz identyfikację czystych kultur przeprowadzono w oparciu o metody zawarte w literaturze przedmiotu. Przeprowadzone badania dowiodły, że surowe ziarno stanowiło bogate źródło grzybów termofilnych. Łącznie wyodrębniono 270 szczepów, należących do tej grupy drobnoustrojów. Najsilniej zanieczyszczona próba pochodziła z Ekwadoru – porażonych było 81% ziaren. Najliczniej reprezentowanym gatunkiem okazał się Thermomyces lanuginosus, którego szczepy stanowiły prawie 90% ogółu wyodrębnionych szczepów.

 

ABSTRACT
The purpose of the study was the attempt of the isolation of the thermophilic fungi from raw coffee beans. The material constituted 24 samples coffee beans came from 12 countries. The isolation and the identification of the thermophilic fungi was conducted according to Biłaj, Biłaj and Zacharczenko. The study proved, that raw coffee beans was the rich source of the thermophilic mycoflora. From all tested samples 270 species were isolated. The most refused sample came from Ecuador – 81% coffee beans were infected. The most of species (90% from among isolated) were species belonged to the Thermomyces lanuginosus.

Downloads: 1040