PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2005, 56(3): 283-289

Ocena wpływu wody dejonizowanej na poziom podstawowych elektrolitów we krwi i moczu zwierząt doświadczalnych
[The estimation of the influence of deionized water on the basic electrolytes level in blood and urine of tested animals]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Przeprowadzono doświadczenia na szczurach z użyciem wody dejonizowanej stosowanej doustnie, w dawce „ad libitum” i okresie 90 dni celem określenia ryzyka zdrowotnego jej stosowania zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-elektrolitowej. Obserwowano statystycznie znamienne obniżenie poziomu sodu, potasu i magnezu zarówno w surowicy krwi jak i w moczu. W surowicy krwi obserwowano statystyczny wzrost stężenia wapnia natomiast w moczu jego obniżenie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono niekorzystny wpływ badanej wody dejonizowanej na gospodarkę mineralną ustroju poprzez pogłębianie deficytu tych pierwiastków.

 

ABSTRACT
Deionised water orally dosed ad libitum was tested on rats for 90 days period. The purpose of the experiment was the estimation of changes in aqua-electrolytical economy of tested animals. Statistically relevant reduction of sodium, potassium, magnesium level in blood serum as well as in urine. In blood serum there were observed also statistically increase of calcium concentration whereas in urine calcium concentration descended. The results prove that drinking deionised water can cause similar unfavorable influence on mineral economy in human system.

Downloads: 778