PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 193-198

Ocena wpływu sposobu żywienia na możliwość oddania krwi przez krwiodawców wielokrotnych
[The estimation of the influence of pattern of consumption on the possibility of blood donation by repeated blood donors]

J. Sadowska, O. Sacharczuk

STRESZCZENIE
Celem pracy było porównanie sposobu żywienia krwiodawców wielokrotnych zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddania krwi w okresie badania oraz ocena wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia na możliwość oddania krwi przez wielokrotnych dawców krwi. Badania przeprowadzono w okresie jesiennym 2009 roku w Szczecinie wśród 40 krwiodawców wielokrotnych, którzy zgłosili się na kolejną donację w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że badani krwiodawcy odżywiali się nieprawidłowo, jednak mężczyźni, u których lekarz nie stwierdził przeciwwskazań do oddania krwi, dostarczali z pożywieniem większych ilości składników pokarmowych, które biorą udział w krwiotworzeniu (witamin z grupy B oraz żelaza), w porównaniu do mężczyzn, który nie zostali zakwalifikowani do oddania krwi. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na konieczność prowadzenia w RCKiK edukacji żywieniowej w zakresie zasad prawidłowego żywienia, umożliwiającego rekompensatę pobranej krwi bez zubażania organizmu.

ABSTRACT
 The aim of this study was to compare the diets of repeated blood donors, qualified to and disqualified from a blood donation during the course of this study, and to evaluate the impact of the diet and nutritional status on the capability of repeated donors to donate blood. The study was carried out during the autumn of 2009 in Szczecin on a group of 40 repeated blood donors who volunteered for another donation to the Regional Centre for Blood Donation and Blood Treatment (RCKiK). Analysis of the results revealed that the diet of the studied donors was inappropriate; however, the men qualified without contraindications to donation consumed more nutrients involved in haematopoesis in the diet (B-group vitamins and iron), compared to men who were not allowed to donate blood. It can therefore be presumed that temporal contraindications preventing subjects from blood donations may have resulted from a poorly balanced diet. The results of this study imply that blood donors should be educated by the RCKiK as to the principles of proper nutrition, so that they would be able to compose a diet which would compensate for nutrient depletions in the body due to multiple blood donations.

Downloads: 1336