PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2009, 60(1): 91-95

Ocena wpływu składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na stężenie lipidów i lipoprotein we krwi samic szczura
[Evaluation of influence of diet content and its supplentation with chosen group of B vitamins on lipids and lipoproteins concentration in female rat serum]

M. Friedrich, Z. Goluch-Koniuszy

STRESZCZENIE
W przeprowadzonym doświadczeniu badano wpływ składu diety i jej suplementacji wybranymi witaminami z grupy B na pobieranie paszy, przyrosty, zmiany masy ciała, gromadzenie tkanki tłuszczowej oraz stężenie lipidów i lipoprotein we krwi samic szczura. Zwierzęta, w wieku 5 miesięcy, podzielono na trzy grupy (po 8 osobników) i żywiono ad libitum granulowanymi mieszankami typu Labofeed B. Grupę I mieszanką podstawową zawierającą m.in. pełne ziarna zbóż, grupę II mieszanką zmodyfikowaną, w której pełne ziarna zbóż zastąpiono częściowo mąką pszenną i sacharozą i grupę III mieszanką zmodyfikowaną suplementowaną nadmiarowo wybranymi witaminami z grupy B. Doświadczenie trwało 6 tygodni, w trakcie których na bieżąco obliczano ilość spożytej paszy, a raz na tydzień kontrolowano masę ciała zwierząt. Po zakończeniu doświadczenia w uzyskanej surowicy oznaczano stężenia triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego metodami enzymatycznymi oraz zawartość frakcji cholesterolu metodą rozdziału elektroforetycznego. Przeprowadzono również analizę zawartości tłuszczu w mięśniach i w wątrobie oraz określono ilość tłuszczu okołonarządowego. Stwierdzono, że zmiana składu paszy oraz jej suplementacja wybranymi witaminami z grupy B nie wpływała w sposób istotny na wielkość jej pobierania i przyrosty masy ciała, natomiast istotnie wpłynęła na gromadzenie u zwierząt żywionych paszą zmodyfikowaną tłuszczu okołonarządowego, a u suplementowanych tłuszczu śródmięśniowego. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że suplementacja diety wybranymi witaminami z grupy B korygując negatywny efekt gromadzenia wisceralnej tkanki tłuszczowej pod wpływem zmiany jej składu, powodowała istotny wzrost stężenia triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego, jego frakcji VLDL- i LDLprzy równoczesnym obniżeniu stężenia frakcji HDL – cholesterolu.

 

ABSTRACT
In the conducted experience the influence of diet content and its supplementation with chosen group of B vitamins on the intake of feeding stuff, increase, changes of body mass, accumulation of fat tissue, lipids and lipoproteins concentration in the blood of female rats were under research. The animals, aged 5 months, were divided into three groups (8 persons each) and fed ad libitum with granulated Labofeed B type mix. Group I with the basic mix containing among other things whole grain, Group II with a modified mix, where whole grain was replaced by wheat flour and saccharose and Group III with modified mix supplemented in excess with chosen vitamins of B group. This experiment took 6 weeks during which the amount of consumed feed was currently evaluated, and the body mass was controlled weekly. After finishing the experiment in the obtained serum the concentration of triacylglycerols, complete cholesterol with enzyme method and the content of cholesterol fractions with electrophoretic separation method were determined. Analysis of fat content in muscles and livers was conducted and the amount of round the bodily organ fat was determined. It was ascertained that change of the content of the feed and its supplementation with the chosen B group vitamins did not influence in a substantial way its intake and the increase of body mass, however it had influenced substantially, in animals fed with the modified feed the accumulation of round the organ fat and in supplemented the intramuscular fat. Analysis of the results enabled the ascertainment that the diet supplementation with chosen ingredients of the B group corrects the negative effect of accumulation of the visceral fat tissue as a result of the change of its contents, caused substantial increase in the concentration of triacylglycerols, complete cholesterol and its fractions VLDL- and LDL- with simultaneous decrease of the concentration of cholesterol HDL- fractions.

Downloads: 1041