PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 403-408

Ocena wiedzy żywieniowej poznańskich kajakarzy o bogatych źródłach witamin i składników mineralnych
[Evaluation of Poznań kayakers’ nutritional knowledge on rich sources of vitamins and minerals]

W. Chalcarz, N. Popierz-Rydlewska, T.Wudarski

STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy była ocena wiedzy żywieniowej poznańskich kajakarzy i kanadyjkarzy na temat bogatych źródeł witamin i składników mineralnych. Badaniami ankietowymi dotyczącymi wiedzy żywieniowej na temat bogatych źródeł witamin i składników mineralnych objęto 108 osobową grupę poznańskich kajakarek, kajakarzy i kanadyjkarzy. Statystyczną analizę wyników przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego SPSS 11,5. for Windows. Przyjęto podział badanej populacji w zależności od płci. Ankietowani zawodnicy różnili się statystycznie istotnie ze względu na posiadaną klasę sportową, typ łodzi (kajak lub kanadyjka) i dystans, na którym najczęściej startowali podczas zawodów. Stwierdzono również statystycznie istotne zróżnicowanie ich odpowiedzi, w zależności od płci, na dwa pytania, a mianowicie czy bogatym źródłem witamin z grupy B są owoce i czy bogatym źródłem żelaza jest drób. Na oba pytania więcej poprawnych odpowiedzi udzieli kajakarze i kanadyjkarze niż kajakarki. Wiedzę żywieniową poznańskich kajakarek, kajakarzy i kanadyjkarzy odnośnie bogatych źródeł i witamin i składników mineralnych należy ocenić jako wysoką, ale nie w pełni usystematyzowaną.

ABSTRACT
The aim of this work was to evaluate the nutritional knowledge of Poznań kayakers and canoers on rich sources of vitamins and minerals. A questionnare on the knowledge about rich sources of vitamins and minerals were filled in by a group of 108 Poznań canoers and kayakers of both gender. The statistical analysis of the results was conducted with the use of the computer program SPSS 11,5. for Windows. The population was divided according to gender. The sportsmen questioned differed in a statistically significant way in regard to their sports class, type of boat (kayak or canoe) and the distance on which they usually swam during competitions. Gender had statistically significant influence on the answers to two questions, namely whether fruits are a rich source of B vitamins and if poultry is a rich source of iron. The male kayakers and canoers answered both of the questions better than the female kayakers. The nutritional knowledge of Poznań kayakers and canoers on rich sources of vitamins and minerals should be described as extensive, but not systematic enough.

Downloads: 1060