PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 1-6

Ocena toksykologiczna środków ochrony roślin w procesie rejestracyjnym UE
[Toxicological evaluation of crop protection chemicals in the EU registration process]

J. Noworyta-Głowacka, R. Bańkowski, B. Wiadrowska, J.K. Ludwicki

STRESZCZENIE
Dopuszczanie środków ochrony roślin przed ich wprowadzeniem do obrotu i stosowania jest regulowane ujednoliconymi przepisami obowiązującymi na obszarze Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym kraje Wspólnoty Europejskiej mają obowiązek wdrażania restrykcyjnych zasad stanowiących podstawę do oceny środków ochrony roślin i określenia ich bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. W artykule przedstawiono aspekty oceny toksykologicznej oraz znaczenie regulacji prawnych obowiązujących we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w procesie rejestracji środków ochrony roślin. Wprowadzenie w procesie rejestracyjnym oceny ryzyka wynikającego z zabiegów środkami ochrony roślin poszerza margines bezpieczeństwa dla użytkowników takich środków ochrony roślin oraz wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa w pracach agrochemicznych.

ABSTRACT
 Authorisation of crop protection chemicals prior to placing into the market is being regulated with standardized regulations in the European Community territory. The Member States are obliged to introduce all provisions constituting the base for the evaluation of protection chemicals and determining their safety for man and environment. The rules governing toxicological evaluation of plant protection products and their active substances have been discussed and the practical relevance of the harmonized provisions for the safety assessment of pesticides in the EU were also presented. Introducing the assessment of risk resulting from treatments with chemical crop protection chemicals in the registration process widens the safety margin for users of plant protection products as well as fixes new safety standards at agrochemical works.

Downloads: 1135