PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 315-318

Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej
[Evaluation of the life style of physiotherapy and technical-computer science students as a case study pertaining to diet and physical activity]

E. Mędrela-Kuder

STRESZCZENIE
Celem pracy była charakterystyka sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i edukacji techniczno-informatycznej. Badaniami objęto grupę 174 studentów studiów niestacjonarnych z krakowskich uczelni w wieku od 22 do 27 lat. Wśród nich 81 ankietowanych studiowało fizjoterapię w Akademii Wychowania Fizycznego oraz 93 osoby edukację techniczno-informatyczną w Uniwersytecie Pedagogicznym. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Badania wykazały, że styl życia młodzieży akademickiej budzi wiele zastrzeżeń. Do błędów żywieniowych należy zaliczyć: nieregularne konsumowanie posiłków, niskie spożycie ryb, mleka i jego przetworów, podjadanie miedzy posiłkami produktów wysokokalorycznych, ubogich w składniki odżywcze. W zakresie aktywności fizycznej bardziej pozytywne postawy reprezentowali studenci fizjoterapii niż edukacji techniczno-informatycznej. Ankietowani najczęściej deklarowali takie formy aktywności fizycznej jak: pływanie, gry zespołowe, jazdę na rowerze oraz spacer. Należy prowadzić edukację zdrowotną aby zwiększyć wiedzę w zakresie znaczenia prozdrowotnego stylu życia w profilaktyce wielu schorzeń.

ABSTRACT
 The aim of the study was the evaluation of a dietary habits profile and physical activity of Physiotherapy and Technical & Computer Science students. The research involved a group of 174 non-full-time students of higher education institutions in Krakow aged between 22 and 27. 81 students of the surveyed studied Physiotherapy at the University of Physical Education, whereas 93 followed a course in Technical & Computer Science at the Pedagogical University. In this project a diagnostic survey method was used. The study revealed that the lifestyle of university youth left much to be desired. Dietary errors were exemplified by irregular meals intake, low consumption of fish, milk and dairy, snacking between meals on high calorie products with a poor nutrient content. With regard to physical activity, Physiotherapy students were characterised by more positive attitudes than those from Technical & Computer Science. Such physical activity forms as swimming, team sports, cycling and strolling were declared by the surveyed the most frequently. Health-oriented education should be introduced in such a way as to improve the knowledge pertaining to a health-promoting lifestyle as a means of prevention of numerous diseases.

Downloads: 1630