PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 343-350

Ocena stosowanych metod odchudzających oraz używania preparatów wspomagających odchudzanie przez młode kobiety
[The estimation of weight-loss programmes and using of slimming preparations among young women]

J. Sadowska, M. Szubert

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena rodzaju metod stosowanych w celu utraty masy ciała oraz zachowań związanych ze stosowaniem suplementów wspomagających odchudzanie wśród młodych kobiet. Badania przeprowadzono metodą ankietową w okresie późnojesiennym 2009 roku wśród 300 studentek Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że większość badanych kobiet odchudzała się kiedykolwiek, wiele z nich w ostatnim półroczu. Kobiety podejmowały decyzję o odchudzaniu niezależnie od wartości wskaźnika BMI, co może wskazywać na zaburzone postrzeganie własnego ciała. W celu redukcji masy ciała badane stosowały różnego rodzaju metody, najczęściej była to modyfikacja sposobu żywienia i stosowanie preparatów wspomagających odchudzanie. Wśród stosowanych preparatów najczęściej wymieniane były środki hamujące apetyt lub przyspieszające spalanie tłuszczu i wzmagające termogenezę. Wiele kobiet podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie zmieniła też swój sposób odżywiania, nie zawsze były to jednak zmiany prawidłowe, co wskazuje na brak wiedzy badanych dotyczącej zasad prawidłowego żywienia (mających zastosowanie także podczas odchudzania), lub na zwolnienie ze stosowania się do tych zasad podczas stosowania środków wspomagających odchudzanie. Obserwowane zachowania żywieniowe badanych kobiet mogą przyczynić się do rozwoju chorób na tle nieprawidłowego żywienia w wieku średnim, mogą także skutkować rozwojem zaburzeń odżywiania w niedalekiej przyszłości.

ABSTRACT
 The aim of this study was to evaluate the range of weight-loss programmes and behaviours associated with the use of slimming supplements observed among young women. The study in the form of questionnaire survey was carried out among 300 female students of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin during late autumn 2009. Analysis of the responses revealed that most of the women had tried to lose weight ever during their lives, many of them within the past six months. The respondents undertook weight-loss programmes regardless of their BMI, which may imply a disturbed perception of one’s own body. In order to reduce body weight, the women applied various methods, usually modified diet and use slimming preparations. Among the preparations, the women most frequently mentioned appetite inhibitors or fat burning and thermogenesis enhancers. During the use of slimming enhancers, many women also changed their dietary patterns; such alterations were not necessarily nutritionally correct, due to either lack of knowledge on the principles of proper nutrition (which apply also during a weight-loss action) or due to abandoning these rules when applying the slimming aids. The observed dietary behaviours of the women may underlie serious nutrition-related health problems when they reach their middle age, but can also result in nutritional disorders in the near future.

Downloads: 1849