PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(3): 269-274

Ocena stanu mikrobiologicznego mieszanek musli pochodzących z sieci handlowej
[Microbiological assessment of muesli purchased in a retail network]

B. Wójcik-Stopczyńska

STRESZCZENIE
Celem badań było określenie mikrobiologicznej jakości próbek mieszanek musli. Ocenie poddano 40 próbek, reprezentujących różne partie musli, wyprodukowane w 2002 roku. W materiale badawczym oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych, drożdży i grzybów pleśniowych, miano coli i enterokoków oraz występowanie bakterii chorobotwórczych. Określono też skład jakościowy wyizolowanych z musli grzybów strzępkowych. Stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wszystkich badanych wyrobów była dobra. W próbkach musli nie występowały bakterie chorobotwórcze (pałeczki Salmonella, gronkowce, Bacillus cereus), właściwy był też poziom miana coli i enterokoków (>0,1g). Ogólne zanieczyszczenie przez bakterie i grzyby było niskie, w większości próbek ich liczba nie przekraczała odpowiednio 103 oraz 102 jtk/g. Bakterie mezofilne tlenowe były reprezentowane głównie przez formy wegetatywne - średni udział przetrwalników w ogólnej liczbie bakterii wynosił 30%. Grzyby strzępkowe z rodzajów Aspergillus oraz Penicillium były stałym składnikiem flory grzybowej występującej w próbkach musli.

 

ABSTRACT
The estimation of microbiological quality of muesli samples was the aim of this investigation. The study included 40 samples which represented various consignments of muesli, produced in 2002 year. Total number of aerobic mesophilic bacteria, yeasts and moulds, and also occurrence of pathogenic bacteria, coliforms and enterococci were determined. The systematic units of muesli fungal flora have been identified. It was stated that microbiological quality of all tested muesli was good. No pathogenic bacteria (Salmonella, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus) was detected and also coliforms and enterococci titre were correct (>0,1g). A majority of samples characterized low contamination levels of mesophilic aerobic bacteria and fungi, and their total number did not exceed, suitably 103 and 102 cfu/g. The mesophilic aerobic bacteria were mainly represented by vegetative forms. The average share of these bacteria spores in total number of bacteria received 30%. The Aspergillus sp. and Penicillium sp. were regular elements of muesli fungal flora.

Downloads: 3724