PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(1): 51-58

Ocena spożycia źródeł tłuszczu wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
[Evaluation of fat sources consumption among the students of the Rzeszów University]

M. Gil, E. Głodek, M. Rudy, P. Duma

STRESZCZENIE
Wstęp. Jednym z ważniejszych elementów diety człowieka jest odpowiednia ilość i jakość spożywanych tłuszczów. 
Cel badań. Celem pracy była ocena wielkości spożycia źródeł tłuszczu przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Oceny dokonano na podstawie badania częstości spożycia wybranych produktów spożywczych stanowiących główne źródło tłuszczu w diecie. 
Materiał i metoda. Oceny spożycia dokonano na podstawie badania częstotliwości spożycia wybranych produktów spożywczych stanowiących główne źródło tłuszczu w diecie. W badaniu wykorzystano formularz ankietowy Blocke’a. Udział w badaniu był dobrowolny, anonimowy i obejmował grupę 87 studentów, w której 72,4% stanowiły kobiety i 27,6% mężczyźni. 
Wyniki. Ogólna ocena wykazała, że spożycie tłuszczów przez większość studentów było prawidłowe (kobiety - 74,6%; mężczyźni – 62,5%). Stwierdzono jednak, że około 15% ankietowanych studentów spożywała za dużo tłuszczu. Nawyki częstszego spożywania produktów tłustych stwierdzono u ankietowanych studentów. Odwrotne tendencje, polegające na ograniczaniu spożywania produktów o wyższej zawartości tłuszczu, obserwowano u studentek. Do zaobserwowanych nieprawidłowości należy zaliczyć zbyt częste spożywanie przez część ankietowanych tłustych wędlin, mielonek czy bekonu, jaj, a także pączków, ciast i ciastek, jak i niedostateczne spożycie mleka. 
Wnioski. Biorąc pod uwagę rolę tłuszczów w organizmie powinny one być dostarczane w odpowiednich ilościach, gdyż nieprawidłowości w tym zakresie mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie.

ABSTRACT
 Bakground. One of the most important parts of human diet is the appropriate quantity and quality of consumed fats. 
Objective. The aim of this study was to assess the consumption of fat by students of the Rzeszów University. The evaluation was performed basing on the consumption frequency of food products consisting the major source of fat in the diet. 
Material and method. The evaluation was made on the basis of research on the frequency of consumption of selected food products which are the main source of fat in the diet. In the study there was used Blocke’s survey form. 87 students including 72,4% woman and 27,6% man voluntarily participated in this study. 
Results. The estimated overall assessment showed that the fat consumption by the majority of students was correct (women – 74,6%, men – 62,5%). However, it was found that approximately 15% of respondents consume too much fat. More frequent consumption of fat products was found in the male population of respondents. Reverse tendencies, consisting in reducing the consumption of products with a higher fat content can be indicated in the part of female students. The anomalies observed include excessive consumption by a part of respondents of fatty cured meats, luncheon meat or bacon, eggs and also doughnuts, cakes and cookies, as well as insufficient consumption of milk. 
Conclusion. Taking into consideration the role of fats for the body, they should be supplied in sufficient quantities, as irregularities in this regard may have a negative impact on the human health.

Downloads: 1711