PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 263-270

Ocena spożycia żelaza, witaminy B12 i folianów w grupie kobiet w wieku prokreacyjnym
[Evaluation of iron, vitamin B12 and folate intake in the selected group of women at childbearing age]

J. Hamułka, A. Wawrzyniak, D. Piątkowska, M. Górnicka

STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny spożycia żelaza, witaminy B12 i folianów w wybranej grupie młodych kobiet w wieku 21-28 lat. Badanie przeprowadzono w 2008 roku, w okresie zimowym. Do oceny sposobu żywienia zastosowano metodę 3-dniowego bieżącego notowania. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono zbyt niskie średnie spożycie żelaza (9,7 mg/dz) i folianów (270 μg/dz), co odpowiadało 53% i 68% zalecanych wartości oraz dość wysokie średnie spożycie witaminy B12 (3,3 μg/dz), co odpowiadało 136% wartości RDA. Około 12% badanych kobiet stosowało preparaty witaminowo-mineralne, dostarczające dodatkowo ok. 9,7 mg żelaza, 192 μg folianów i około 1 μg witaminy B12, co pokrywało łącznie zapotrzebowanie na te składniki w ilości 115, 127 i 199% RDA. Miejsce zamieszkania, wskaźnik BMI, palenie papierosów oraz aktywność fizyczna nie wpływały w sposób istotny statystycznie na spożycie żelaza, witaminy B12 oraz folianów w badanej grupie młodych kobiet.

ABSTRACT
 The aim of this work was to evaluate iron, vitamin B12 and folate intake in the selected group of young females, aged 21-28 years. The study was carried out in winter 2008 with the use of 3-day dietary food records method. It has been shown too low mean iron (9.7 mg/d) and folate (270 μg/d) intake, on the level of 53% and 68% RDA respectively and also to high mean vitamin B12 (3.3 μg/d) intake (136% RDA). About 12% of questioned women took supplements, which supply additionally about 9.0 mg of iron, 192 μg of folate and near 1 μg of vitamin B12, what constitute together respectively 115, 127 and 199% RDA. Place of dwelling, BMI, smoking habits, physical activity have no influence an iron, vitamin B12 and folate intake.

Downloads: 2171