PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 397-402

Ocena spożycia witamin antyoksydacyjnych przez studentów SGGW w Warszawie
[Evaluation of antioxidant vitamins intake by students of Warsaw University of Life Science]

M. Górnicka, J. Pindral, J. Hamułka, A. Wawrzyniak

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena spożycia witamin antyoksydacyjnych przez studentów Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Badania przeprowadzono w grupie 145 osób w wieku 21-28 lat w okresie zimowym w roku 2008. Dane o spożyciu żywności zebrano wykorzystując metodę trzydniowego bieżącego notowania, na podstawie, których obliczono spożycie witaminy A, β-karotenu, witaminy E i C. Uzyskane wyniki wskazały na odpowiednie spożycie witaminy C (64 mg/d, co odpowiadało 102% wartości EAR), natomiast zbyt wysokie witaminy A (698 μg/d, co stanowiło 135% wartości EAR) i witaminy E (11 mg/d, co odpowiadało 138% normy żywienia na poziomie AI). Około 12-15% studentów stosowało suplementy, dostarczające dodatkowo 574 μg witaminy A, 116 mg witaminy C i 4 mg witaminy E, co łącznie z racją pokarmową pokrywało 260 %, 298% wartości EAR i 199% wartości AI w przypadku witaminy E. U osób palących, dla których zalecenia dotyczące spożycia antyoksydantów są nieco odmienne, stwierdzono zbyt niskie ich spożycie.

ABSTRACT
 The aim of this study was the assessment of antioxidant vitamins intake among students of the Faculty of Human Nutrition and Consumer Sciences of Warsaw University of Life Science. The investigation was done among 145 students at the age 21-28 in the 2008 year. Data about food intake were collected using a 3-day dietary records method. On this basis intake of vitamin A, β-carotene, vitamin E and C was calculated. The results shows that the quantity of antioxidant vitamins was adequate for vitamin C (64 mg/d, 102% EAR), but for vitamin A and E was higher then recommended value (698 μg retinol equivalent/d, 135% EAR and 11,5 mg tocopherol equivalent/d, 138% of AI). About 12-15% students used supplements, providing additional 574 μg vitamin A, 116 mg vitamin C and 4 mg vitamin E. It covered together with food intakes 260 %, 298% EAR value and 199% of AI value, in case of vitamin E. In smokers, for which recommendations of intake antioxidant vitamins are slightly different, it was found too low their intake.

Downloads: 1151