PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2012, 63(3): 305-311

Ocena spożycia energii oraz składników podstawowych w grupie kobiet karmiących piersią
[Assessment of energy and basic components intaNe in selected group of the breastfeeding women]

K. Zdanowski, A. Wawrzyniak, J. Hamułka, A. Pituch, M. Araucz, A. Kanigowska

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Karmienie piersią uznawane jest za najkorzystniejszy, naturalny sposób żywienia niemowląt. Skład ilościowy i jakościowy mleka kobiecego jest idealny do realizacji wszystkich potrzeb żywieniowych niemowlęcia do 6 miesiąca życia, przy założeniu, że sposób żywienia matki karmiącej jest prawidłowy. 
Cel badań. Celem pracy było oszacowanie spożycia energii oraz białka, tłuszczów, węglowodanów i cholesterolu w grupie 100 kobiet karmiących piersią, w wieku od 19 do 38 lat, z województwa mazowieckiego. 
Materiał i metoda. Badanie przeprowadzono w okresie od września 2010 do marca 2011. Wyniki uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankietowego oraz metody 3-dniowego bieżącego notowania. 
Wyniki. Wartość energetyczna racji pokarmowych była zgodna z normą u 9% badanych kobiet. Aż 91% respondentek charakteryzowało się zbyt niską wartością energetyczną diety. Spożycie białka zgodne z normą odnotowano u 64% badanych kobiet, tłuszczu u 45%. Zalecenia spożycia kwasów tłuszczowych wielonienasyconych realizowało 61% badanych kobiet, nasyconych 15%, węglowodanów 36%. Spożycie cholesterolu było za wysokie u 45% badanych kobiet. Odnotowano istotny statystycznie wpływ wykształcenia na wielkość spożycia tłuszczu ogółem oraz kwasów tłuszczowych nasyconych i wielonienasyconych, sacharozy oraz wartość energetyczną całodziennych racji pokarmowych. Kobiety z wykształceniem wyższym spożywały od 12% do 20% więcej wymienionych składników stosunku do kobiet z wykształceniem średnim/zawodowym. 
Wnioski. Istnieje potrzeba dalszej edukacji kobiet w okresie laktacji na temat prawidłowo zbilansowanej diety, gdyż w ocenianych racjach pokarmowych kobiet karmiących wykazano wiele nieprawidłowości.

ABSTRACT
 
Background. Breastfeeding is considered the most beneficial, natural nutrition for babies. Qualitative and quantitative composition of breast milk is ideal for implementing all the nutritional needs of infants up to 6 months of age, assuming that the nursing mother’s diet is correct. 
Objective. The aim of the study was to evaluate the intake of energy, proteins, fat, carbohydrates and cholesterol in the group of 100 breastfeeding women, aged 19 to 38 years, from Masovian province. 
Material and method. The survey was conducted from September 2010 to March 2011. The results were obtained using a questionnaire survey and the 3-day dietary records method. 
Results. Energy intake was compatible with the norms in 9% of women. As many as 91% of respondents characterized too high energy intake. Protein intake according to the norm was recorded in 64% of women, fat in 45% of respondents. Recommendations intake of polyunsaturated fatty acids was observed in 61% of group, saturated acids in 15% of women, carbohydrate in case of 36% of respondents. Cholesterol intake was too high at 45% of women. There was a statistically significant effect of education on intake of total fat and saturated fatty acids and polyunsaturated fats, sucrose and energy value. Women with higher education consumed 12% to 20% more of these nutrients compared to women with secondary education. 
Conclusions. There is need for further education of women during lactation on the importance of their properly balanced diet, as assessed food rations of lactating women have shown a lot of irregularities.

Downloads: 1515