PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(2): 187-192

Ocena sposobu żywienia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o zróżnicowanym stopniu odżywienia
[Assessment of dietary habits in students of the Medical University of Bialystok with differentiated nutritional status]

E. Stefańska, L. Ostrowska, J. Sajewicz

STRESZCZENIE
Badania przeprowadzono wśród 360 studentów UMB o zróżnicowanym stopniu odżywienia. Badania objęły 251 studentek (46 z niedowagą, 186 z prawidłową masą ciała, 19 z nadmierną masą ciała) oraz 69 studentów (7 z niedowagą, 47 z prawidłową masą ciała, 15 z nadmierną masą ciała). Analizę ilościową całodziennych racji pokarmowych przeprowadzono na podstawie wywiadu 24-godzinnego, obejmującego dzień poprzedzający badanie. W opracowaniu wyników wykorzystano program komputerowy Dieta 2.0, opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Obliczono wartość energetyczną oraz podaż podstawowych składników odżywczych, a także błonnika i cholesterolu pokarmowego. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na brak zbilansowania zawartości składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych ankietowanych studentów obu płci, niezależnie od ich stanu odżywienia. Stwierdzono zbyt niską podaż energii w odniesieniu do zalecanych norm. Podaż węglowodanów i tłuszczów była zdecydowanie niższa od rekomendowanych norm. Badania wykazały również niskie spożycie błonnika pokarmowego we wszystkich badanych grupach oraz wysokie spożycie cholesterolu pokarmowego w grupie mężczyzn.

ABSTRACT
 The research was conducted into 360 students of Medical University in Bialystok with differentiated nutritional status. The study involved 251 female students (46 with underweight, 186 with normal weight, 19 with excessive body weight) and 69 male students (7 with underweight, 47 with normal weight, 15 with excessive body weight). The quantity analyze of daily food rations was conducted on the base of the previous day 24h dietary recall method. The computer program Diet 2.0 designed in the Institute of Food and Nutrition in Warsaw was used for calculations. Energetic value and basic nutrients supply was estimated and also the average content of dietary fiber and cholesterol. The results of the conducted research indicate lack of balanced content of essential nutrients in daily food rations of the tested students of both sexes, irrespective of nutritional status. Energy supply was far too low comparing to recommended standards. It was proved that carbohydrate and fat supply was definitely lower than recommended standards. The research also showed low consumption of dietary fiber in all investigated groups and high consumption of cholesterol in men.

Downloads: 1496