PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 307-315

Ocena sposobu żywienia dzieci w okresie skoku pokwitaniowego z BMI ≤ 5 percentyla z terenu miasta Szczecin
[Evaluation of the nutrition mode in children during the pubertal period with BMI ≤ 5 percentile in the city of Szczecin]

Z. Goluch-Koniuszy

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13 lat, w okresie skoku pokwitaniowego, u których określono masę i wysokość ciała a z uzyskanych wartości wyliczono wskaźnik BMI, który odniesiono do rozkładów centylowych dzieci warszawskich. Z grupy 1464 dzieci wytypowano 79 osób (5,4 % ogółu badanych) z BMI ≤ 5 precentyla z niedowagą i znaczną niedowagą. Od dzieci tych uzyskano jadłospisy pochodzące z 3-losowo wybranych dni tygodnia. Analiza sposobu żywienia badanych dzieci z niedowagą wykazała niską wartość energetyczną diety, niedobór błonnika, składników mineralnych (K, Ca, Mg) oraz płynów przy równocześnie występującym nadmiarze białka ogółem i zwierzęcego, tłuszczu, cholesterolu, składników mineralnych (Na, P, Fe, Cu, Zn), witamin A, C, E (u dziewcząt) oraz z grupy B. Wśród wszystkich dzieci przeprowadzono prozdrowotną edukację żywieniową w formie warsztatów „na żywo”.

ABSTRACT
 This research was aimed at evaluation of the method of nutrition in the children aged 13 during the period of pubertal spurt who had their body mass, body weight and this values led to calculation of BMI indicator, which was related to centile distribution of children from Warszawa. From the group 1464 children selected 79 persons (5,4% the whole of investigated) with BMI ≤ 5 percentile with underweight and considerable underweight. Their menus of three chosen at random weekdays were obtained. Analysis of the nutrition method of children with underweight and considerable underweight showed low energy value of the diet, cellulose, mineral components (K, Ca, Mg) also liquids deficiency at simultaneously occurrent the general and animal protein, the fat, the cholesterol, mineral components (Na, P, Fe, Cu, Zn), vitamins A, C, E (girls) and from the group B. The children have undergone a special pro health education in the form “live” workshop.

Downloads: 1048