PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(1): 45-49

Ocena składu kwasów tłuszczowych w margarynach rynkowych z lat 1996-2000
[Assessment of fatty acids content in margarines available on Polish market in the years 1996-2000]

M. Daniewski, B. Jacórzyński, E. Mielniczuk, J. Balas, A. Filipek, M. Pawlicka, P. Domina

STRESZCZENIE
Określono skład kwasów tłuszczowych w margarynach dostępnych na rynku krajowym w latach 1996-2000. Przebadano 56 próbek margaryn niskotłuszczowych kubkowych (miękkich), 40 próbek margaryn pełnotłuszczowych kubkowych oraz 78 próbek margaryn pełnotłuszczowych kostkowych (twardych), pochodzących od kilkunastu różnych producentów. Stwierdzono bardzo duży rozrzut zawartości poszczególnych grup kwasów tłuszczowych. Margaryny niskotłuszczowe charakteryzowały się zdecydowaną przewagą nienasyconych kwasów tłuszczowych nad nasyconymi. Wśród kwasów nienasyconych duży udział stanowiły kwasy polienowe. W wielu przypadkach w margarynach tego typu nie stwierdza się obecności izomerów trans lub tylko ich ślady. Margaryny pełnotłuszczowe kubkowe w porównaniu z niskotłuszczowymi odznaczały się nieco wyższą zawartością kwasów monoenowych, a niższą polienowych. Zawierały też z reguły wyższe ilości izomerów trans. Najwyższe zróżnicowanie poszczególnych grup kwasów tłuszczowych stwierdza się w margarynach kostkowych (twardych). Cechuje je wyższa zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz wysoka stosunkowo ilość izomerów trans, która w badanych próbkach dochodziła do 56 g/100 g tłuszczu.

 

ABSTRACT
Fatty acids content in margarines from polish market in the years 1996-2000 was investigated. 56 samples of low fat, 40 normal fat and 78 stick were examined derived from different producers. Considerable differences in amount of particular groups of fatty acids were observed during investigation period i.e. saturated, monounsaturated, polyunsaturated and trans isomers in the same type of margarines. The low fat soft type of margarines showed the most desirable from nutritional point of view fatty acids content - such as low level of saturated acids as well as absence of trans isomers.

Downloads: 1211