PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 259-265

Ocena przydatności metody kolorymetrycznej opartej na reakcji tworzenia błękitu krzemomolibdenowego do oznaczania krzemionki w tłuszczach utwardzanych
[Evaluation of the usefulness of the spectrophotometric method based on the reaction of formation of silic-molybdenic blue for determination of silica in hydrogenated fat]

J. Łukasiak, K. Czarnobaj

STRESZCZENIE
Opracowano metodę kolorymetryczną opartą na reakcji tworzenia błękitu krzemomolibdenowego do oznaczania krzemionki w tłuszczach utwardzanych., której granica oznaczalności wynosi 15,6 mg/kg, a średni odzysk 77,77 %. Opracowana metodą oznaczono zawartość krzemionki w jadalnych tłuszczach utwardzanych (margarynach) dostępnych na polskim rynku. Analiza zawartości krzemionki w próbkach margaryn została poprzedzona opracowaniem sposobu przygotowania próbek do oznaczania: (a) mineralizację, (b) opracowanie szczegółowych warunków reakcji barwnej z molibdenianem amonowym, (c) wzbogacanie analitu Zastosowaną metodą nie stwierdzono obecności krzemionki w badanych próbkach margaryny. Uzyskane wyniki świadczą o braku krzemionki w badanych tłuszczach przy oznaczaniu metodą kolorymetryczną o granicy oznaczalności 15,6 mg/kg.

 

ABSTRACT
The spectrophotometric method based on the reaction of formation of silic-molybdenic blue for determination of silica (silicon dioxide) in hydrogenated fat was developed. Determination limit of silica in this method was 15.6 mg/kg and average recovery 77.77%. Using this method the content of silica in the edible fat (margarine) taken from the market was determined. The samples of margarine before determination of silicon dioxide were mineralised and than the analyte was concentrated. The silica was not found in the margarine samples at levels above the determination limit of spectrophotometric method i.e. 15.6 mg/kg.

Downloads: 1496