PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(3): 259-263

Ocena poziomu spożycia wybranych składników odżywczych w grupie hokeistów w okresie przygotowawczym
[Evaluation of consumption of selected nutrients in a group of hockey players during the preparation period]

M. Gacek

STRESZCZENIE
Celem badań była ocena poziomu spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie 70 zawodników wyczynowo uprawiających hokej w okresie przygotowawczym. Analizę ilościową racji pokarmowych przeprowadzono na podstawie wywiadu żywieniowego o spożyciu w ciągu 72 godzin poprzedzających badania. Badania wykazały, że analizowane racje pokarmowe hokeistów cechuje niezbilansowana zawartość witamin: stwierdzono ponadnormatywną podaż witamy A (1271,9 μg) (według norm Ziemlańskiego), a jej deficyt (z uwzględnieniem norm Celejowej) oraz nadmierną podaż witamy E (13,6 mg). Racje pokarmowe hokeistów cechuje także niedobór witaminy C (62,5 mg) w odniesieniu do norm dla tej grupy sportowców. Średnia podaż witamy B2 (1,7 mg) była również niewystarczająca. Badania dowiodły także niezbilansowanej podaży niektórych składników mineralnych w racjach pokarmowych hokeistów. Podaż fosforu (1529,3 mg) przekraczała zalecane normy, podczas gdy podaż wapnia (746,6 mg) była deficytowa. Średnie pobranie magnezu (342,9 mg) mieściło się w normie, a żelaza (15,3 mg) pokrywało zapotrzebowanie zgodnie z normami Ziemlańskiego, było natomiast deficytowe w odniesieniu do norm Celejowej dla hokeistów

ABSTRACT
 The aim of the research was to evaluate consumption level of selected vitamins and mineral ingredients in a group of 70 competitive hockey players during the preparation period. The analysis of quantity eating rations was conducted on the base of dietary interview about consumption within 72 hrs preceding the research.The research shows that the analyzed eating rations contain non-balanced amount of vitamins: excessive supply of vitamin A (1271.9 mg) (according to Ziemlanski standards) and its deficit (according to Celejowa standards) and also excessive supply of vitamin E (316.3 mg). Eating rations of hockey players are deficient in vitamin C (62.5 mg) regarding standards for this group of sportsmen. Average supply of vitamin B2 (1.7 mg) may also be insufficient. The research proved also non-balanced supply of some mineral ingredients in eating rations of hockey players. The supply of phosphorus (1529.3 mg) exceeded advisable norms whereas calcium supply was insufficient. Average taking magnesium (342.9 mg) was within standards and iron (15.3 mg) covered the demands according to Ziemlanski standards, however, it was insufficient regarding Celejowa standards for hockey-players.

Downloads: 1420