PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(1): 45-50

Ocena mikrobiologicznej jakości mieszanek przyprawowych pochodzących z sieci handlowej
[Evaluation of microbiological quality of seasoning purchased in the retail network]

B. Wójcik-Stopczyńska, B. Jakubowska, K. Szot

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena mikrobiologicznej jakości niektórych mieszanek przyprawowych. Ocenie poddano pięć rodzajów mieszanek, zakupionych w sieci handlowej, pochodzących z czterech firm. W mieszankach oznaczono ogólną liczbę drobnoustrojów tlenowych mezofilnych oraz ich przetrwalników, liczbę drożdży i pleśni, miano coli oraz występowanie E. coli, Salmonella sp. i gronkowców koagulazododatnich. Badania wykazały, że większość ocenianych mieszanek przyprawowych odznaczała się wysoką ogólną liczbą drobnoustrojów bakterii tlenowych mezofilnych, które występowały głównie w formie przetrwalnikowej. W części mieszanek (20% próbek) stwierdzono niskie miano coli (10-2-10-3) oraz obecność E. coli. W żadnej z przypraw nie stwierdzono obecności drobnoustrojów patogennych – Salmonella sp. i S. aureus. Zanieczyszczenie mieszanek przez grzyby było na ogół niskie, jedynie w pojedynczych przyprawach liczba pleśni przekraczała dopuszczalny poziom. W mikroflorze przypraw dominowały pleśnie z rodzaju Aspergillus (A. glaucus, A. niger, A. flavus), a następnie Penicillium i Rhizopus. Mikrobiologiczna jakość mieszanek była zróżnicowana w zależności od producenta.

ABSTRACT
 The estimation of microbiological quality of seasoning purchased in the retail network was the aim of this work. The study included five kinds of seasoning manufactured by four Polish companies. Microbiological analysis of the material included: total count of mesophilic aerobic bacteria and their spores, count of yeast and moulds and occurrence of coliforms bacteria, E. coli, Salmonella sp. and S. aureus. The results showed that the total count of mesophilic aerobic bacteria was high (105-106 cfu∙g-1) in the most of estimated spices and bacteria occurred mainly as spores. The low titre of coliform reduced down to 10-2-10-3, occurrence of E. coli it was stated in 20% of samples of spices. However no pathogenic bacteria (Salmonella sp., S. aureus) was detected. Contamination of seasoning by yeasts and moulds was low in majority of samples and only in two samples the count of moulds was higher than 103 cfu∙g-1 and not answered requirements. Moulds were mainly represented by Aspergillus sp. (A. glaucus, A. niger, A. flavus) and than by Penicillium sp. and Rhizopus sp. Microbiological quality of seasoning was differentiated in dependence on the manufacturer.

Downloads: 1819