PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(4): 351-358

Ocena jakości mikrobiologicznej mięsa mielonego przeznaczonego do sprzedaży detalicznej
[Assessment of microbiological quality of minced meat designed for retail sale ]

D. Białasiewicz, A. Zwierzyńska, D. Majczyna, J. Królasik

STRESZCZENIE
W latach 2000-2001 zbadano 89 partii, tj. 445 prób mięsa mielonego (wołowo -wieprzowego, wołowego, wieprzowego, cielęcego i indyczego) wyprodukowanego przez supermarkety, zakłady i przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego z terenu Łodzi i okolic na zgodność z obowiązującymi normami PN-97/A-82009 i PN-98/A-82009/A1. W mięsie określono wg PN-94/A-82055: ogólną liczbę drobnoustrojów, NPL Escherichia coli, liczby Staphylococcus aureus oraz obecność pałeczek Salmonella. Dodatkowo oznaczono wg PN-EN ISO 11290-1 obecność Listeria w 25 g mięsa. Stwierdzono, że 36 (40,4%) partii mięsa mielonego nie spełniało wymagań obowiązujących norm, głównie ze względu na liczbę Escherichia coli przekraczającą wymagania normy.

 

ABSTRACT
In the years 2000-2001 eighty nine portions that is 445 samples of minced meat (beef and pork, beef, pork, veal, turkey) produced by supermarkets and other meat producers from Łódź and around Łódź were examined to check if they meet the standard requirements of PN-97/A-82009 and PN-97/A-82009/A1. The following parameters were determined according to PN-94/A-82055: the total number of microorganisms, most probable number of Escherichia coli, enumeration of Staphylococcus aureus and detection of Salmonella. In addition the presence of Listeria was determined in 25 g of examined meat. The examination showed that 36 (40,4%) portions of minced meat did not meet the requirements of standards mainly because the number of most probable number of E. coli exceeded the norm values.

Downloads: 4816