PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(4): 409-412

Ocena częstotliwości spożycia przez studentów wybranych źródeł błonnika pokarmowego
[Assessment of frequency of consumption of selected sources of dietary fibre by students]

E. Głodek, M. Gil, M. Rudy, M. Pawlos

STRESZCZENIE
W pracy przeanalizowano częstotliwość spożycia przez studentów produktów będących źródłem błonnika pokarmowego. Badania ankietowe przeprowadzono w maju 2010 roku wśród 96 studentów II roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do oceny częstotliwości spożycia wybranych źródeł błonnika pokarmowego wykorzystano kwestionariusz Block’a. W celu określenia częstotliwości spożycia owoców, soków owocowych, surówek, ziemniaków, roślin strączkowych, pieczywa jasnego, pieczywa ciemnego oraz innych produktów zbożowych zastosowano skalę 5 – stopniową z określeniami słownymi (rzadziej niż raz na tydzień - 0 pkt., mniej więcej raz na tydzień – 1 pkt., 2-3 razy na tydzień – 2 pkt., 4-6 razy na tydzień – 3 pkt., codziennie – 4 pkt. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że żadna z badanych osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn, nie miała wystarczającego spożycia błonnika z dietą. Głównym źródłem błonnika pokarmowego w diecie badanych studentów było pieczywo jasne i ciemne oraz ziemniaki. Niewielki odsetek badanych osób spożywał w codziennej diecie owoce i warzywa.

ABSTRACT
 The study deals with the evaluation of the frequency of food products consumption that are a source of dietary fiber in the diet of students. Survey was conducted in May 2010 among 96 second-year students of ‘Food Processing Technology and Human Nutrition’ at the University of Rzeszow. The Block’s questionnaire was used to assess the frequency of consumption of selected sources of dietary fiber. In order to determine the frequency of consumption of fruits, fruit juices, salads, potatoes, legumes, white bread, dark bread and other cereal products the 5-degree scale with verbal terms (less than once per week - 0 points, roughly once a week - 1 point, 2-3 times per week - 2 points, 4-6 times per week - 3 points, every day - 4 points) was used. It was found that none of the examined persons, both women and men, had a sufficient consumption of fiber in the diet. The main source of dietary fiber in the diet of the examined students were white and dark bread and potatoes. A small percentage of the examined persons consume fruits and vegetables in their daily diet.

Downloads: 1924