PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2002, 53(3): 283-291

Ocena aktywności fosfatazy zasadowej i kwaśnej w surowicy szczurów w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej
[An assessment of the alkaline and acid phosphatase activity in rats serum during experimental postmenopausal osteoporosis]

M. Rahnama, W. Świątkowski, S. Zaręba

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena aktywności fosfatazy zasadowej (Fz) i kwaśnej (Fk) w surowicy szczurów po usunięciu jajników oraz po zastosowaniu estrogenowej terapii zastępczej. Oceniono również związek pomiędzy gęstością mineralną kości (BMD) żuchwy i kręgosłupa a parametrami metabolizmu kostnego. Stężenie fosfatazy zasadowej i kwaśnej było najwyższe u zwierząt z niedoborem estrogenów, a podawanie 17β-estradiolu znacznie obniżyło poziom badanych markerów. Stwierdzono również istotną ujemną korelację Fz i Fk z BMD żuchwy i kręgosłupa. Przeprowadzone badania potwierdziły wzrost procesów resorpcji kości w przebiegu doświadczalnej osteoporozy pomenopauzalnej.

 

ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate the activity of alkaline (ALP) and acid (ACP) phosphatase in the blood serum of rats after ovariectomy and with estrogen replacement therapy. The relationship between mandible and spine bone mineral density (BMD) and parameters of bone remodeling was also estimated. The concentration of serum total alkaline and acid phosphatase was higher in the rats with estrogen deficiency, and statistically lower in rats administering 17β-estradiol. ALP and ACP levels were correlaterd significantly negative with mandible and spine BMD. Carried out examinations confirmed increasing bone resorption during experimental postmenopausal osteoporosis.

Downloads: 1498