PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2014, 65(2): 139-145

Nutritional values of diets consumed by women suffering unipolar depression.
[Nutritional values of diets consumed by women suffering unipolar depression.]

E. Stefańska, A. Wendołowicz, U. Kowzan, B. Konarzewska, A. Szulc, L. Ostrowska

ABSTRACT

Background. Previous studies have shown that patients suffering from depression are more likely to adversely change their eating habits (eg. through increases in appetite, comfort eating and compulsive eating), which may result in an abnormal nutritional status.
Objectives. To evaluate selected dietary habits, such as the number and type of meals consumed during a normal day and comparing dietary calorific values and nutritional content between women suffering unipolar depression to those without this condition.
Material and methods. Subjects were a group of 110 women aged 18-65 years consisting of a test group of 55 women undergoing treatment for unipolar depression at the Department of Psychiatry, Medical University of Bialystok and a control group of 55 women, without depression, attending an Obesity and Diet Related Treatment Centre. A study questionnaire was used to determine their eating habits along with other relevant data. The 24-hour diet recall method was used to obtain quantitative data collected on 3 weekdays and 1 weekend day; results being averaged. The calorific values and nutrient content of selected components, according to mealtimes, were evaluated using the Diet 5.0 computer programme.
Results. Those patients with depression showed that the 3 meals/day model dominated whilst the 4 meals/day model was predominant in the control group. The most frequently missed meals for both groups were afternoon tea and the mid-morning meal. Abnormalities in the calorific intake and nutritional contents from various meals were observed in women suffering depression.
Conclusions. It seems appropriate to recommend that those women especially suffering from depression should consult with dieticians about their changing dietary habits, particularly for achieving the proper calorific and nutritional values/ balance from their meals.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Jak wykazały badania u pacjentów chorujących na depresję częściej występują zmiany zachowań żywieniowych (m. in. wzrost apetytu, pocieszanie się jedzeniem, kompulsywne jedzenie), które mogą być przyczyną ich nieprawidłowego stanu odżywienia.
Cel. Celem pracy była ocena wybranych nawyków żywieniowych, w tym liczby i rodzaju zwyczajowo spożywanych posiłków w ciągu dnia oraz porównanie wartości energetycznej i odżywczej posiłków w jadłospisach kobiet z depresją jednobiegunową oraz kobiet nie chorujących na depresję.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 110 kobiet w wieku 18-65 lat. Grupę badaną stanowiło 55 kobiet leczonych z powodu depresji jednobiegunowej w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Grupa kontrolna obejmowała 55 kobiet, u których nie rozpoznano depresji. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety zawierający m.in. pytania dotyczące nawyków żywieniowych. Ocenę ilościową dziennych racji pokarmowych dokonano przy użyciu 24-godz. wywiadu żywieniowego zebranego z 3 dni powszednich i 1 dnia weekendowego (wyniki uśredniono). Ocenie poddano (z uwzględnieniem podziału na posiłki) wartość energetyczną oraz zawartość wybranych składników odżywczych wykorzystując program komputerowy Dieta 5.0.
Wyniki. Wykazano, iż w grupie pacjentek z depresją dominował model 3 posiłkowy, a w grupie kontrolnej 4 posiłkowy. Najczęściej opuszczanym posiłkiem w obu grupach był podwieczorek i II śniadanie. Wykazano zaburzenia proporcji w dostarczaniu energii z poszczególnych posiłków jak i nieprawidłowości w zakresie ich wartości odżywczej, zwłaszcza w grupie kobiet z depresją.
Wnioski. Wydaje się słusznym zalecenie badanym kobietom, zwłaszcza chorującym na depresję konsultacje z dietetykiem nad zmianą nawyków żywieniowych, a w szczególności nad prawidłowym komponowaniem pod względem wartości energetycznej i odżywczej wybranych posiłków.

Downloads: 2160