PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(1): 69-77

Nutrition behaviours and the occurrence of depressive symptoms among the students in the institutions of higher education in Silesia (Poland)
[Nutrition behaviours and the occurrence of depressive symptoms among the students in the institutions of higher education in Silesia (Poland)]

Agnieszka Oleszko, Elżbieta Szczepańska, Karolina Janion, Jadwiga Jośko-Ochojska

ABSTRACT
Background. Depressive symptoms may appear at any age, yet they are most likely to be observed among young people aged 20-30. According to numerous scientific records, a properly balanced diet may prevent depression or enhance a therapeutical process.
Objective. The aim of the study was the assessment of nutrition behaviours and prevalence of depressive symptoms among the students, as well as investigation whereas there is a connection between these variables and the sexes of the examined group. Furthermore, the aim was to determine, whether there is a relation between proper nutrition behaviours and an intensification of depressive symptoms.
Material and methods. The research was conducted on a group of 959 students. In order to collect that data on nutrition behaviours an original anonymous questionnaire was used. In order to collect the data on a depressive symptoms occurrence Beck Depression Inventory (BDI-II) was used.
Results. Recommended number of meals was taken by 54.95% of students, including 59.20% of women and 48.56% of men. Only 6.25% of students, including 6.94% of women and 5.22% of men, ate a recommended number of 5 or more portions of fruit and vegetables. 11.16% of students, including 10.94% of women and 11.49% of men, drank at least 2 glasses of milk or dairy fermented products. 22.84% of students presented depressive symptoms. 11.57% of the examined people suffered from mild depression, 7.1% - of moderate depression and 4.17% – of a severe one.
Conclusions. It was found that there are relations between nutrition behaviours and sexes of the examined people. Women tend to present more beneficial behaviours. Almost every fourth student presented depressive symptoms – an intensification of the symptoms was more frequent among women. A growth in the rate of proper nutrition behaviours was connected with a drop in the depressive symptoms.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Objawy depresyjne mogą pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej młodych osób w wieku 20-30 lat. Z wielu doniesień naukowych wynika, że odpowiednio zbilansowana dieta może wykazywać działanie prewencyjne lub wspomagające proces terapeutyczny.
Cel badań. Ocena zachowań żywieniowych i częstości występowania objawów depresyjnych wśród studentów oraz sprawdzenie czy istnieją zależności pomiędzy tymi zmiennymi a płcią badanych osób. Ponadto celem było stwierdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy prawidłowymi zachowaniami żywieniowymi a nasileniem objawów depresyjnych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 959 studentów. W celu zebrania danych dotyczących zachowań żywieniowych wykorzystano autorski anonimowy kwestionariusz ankiety, w celu zebrania danych dotyczących wystąpienia objawów depresyjnych wykorzystano skalę depresji Becka (BDI-II).
Wyniki. Zalecaną liczbę posiłków w ciągu dnia spożywało 54,95% studentów, w tym 59,20% kobiet i 48,56% mężczyzn. Jedynie 6,25% studentów, w tym 6,94% kobiet i 5,22% mężczyzn spożywało codziennie zalecane 5 lub więcej porcji warzyw i owoców. 11,16% studentów, w tym 10,94% kobiet i 11,49% mężczyzn wypijało co najmniej 2 szklanki mleka lub mlecznych produktów fermentowanych. Wykluczenie słodyczy zadeklarowało 2,09% studentów, w tym 1,39% kobiet i 3,13% mężczyzn, natomiast napojów słodzonych 11,37% studentów, w tym 15,63% kobiet i 4,96% mężczyzn. Objawy depresji stwierdzono u 22,84% studentów, depresja łagodna dotyczyła 11,57%, umiarkowana – 7,1%, ciężka – 4,17% badanych osób.
Wnioski. Stwierdzono, że istnieją zależności między zachowaniami żywieniowymi a płcią badanych. Kobiety mają tendencję do prezentowania korzystniejszych zachowań. Niemal co czwarty student prezentował objawy depresyjne - nasilenie objawów było częstsze u kobiet. Wzrost odsetka prawidłowych zachowań żywieniowych związany był ze spadkiem objawów depresyjnych.

Downloads: 849