PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(4): 389-394

Neutralization efficiency of alcohol based products used for rapid hand disinfection
[Neutralization efficiency of alcohol based products used for rapid hand disinfection]

A. Chojecka, P. Tarka, A. Kierzkowska, A. Nitsch-Osuch, K. Kanecki

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Alkohole są substancjami aktywnymi najczęściej stosowanymi w preparatach do szybkiej dezynfekcji rąk. Powinny one działać dezynfekcyjnie w bardzo krótkich czasach kontaktu. Norma PN-EN 13727+A2: 2015-12 przeznaczona do badania preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk przewiduje obligatoryjne warunki badania preparatów w czasach kontaktu w zakresie od 30 s do 60 s (higieniczna dezynfekcja rąk) i od 60 s do 5 minut (chirurgiczna dezynfekcja rąk). Krótkie czasy kontaktu produktów przeznaczonych do higieny rąk wymagają zastosowania krótkiego procesu neutralizacji. Dla czasów kontaktu poniżej lub równych 10 minut przewidziany czas neutralizacji wynosi 10 s ± 1s. Neutralizacja jest procesem znoszącym działanie preparatów dezynfekcyjnych. Prawidłowe wykonanie tego procesu warunkuje prawidłowe zastosowanie preparatu w praktyce i jego działanie biobójcze.

Cel. Sprawdzenie skuteczności 10-sekundowego czasu neutralizacji wobec preparatów na bazie alkoholu przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk.

Materiały i metody. Badano etap neutralizacji dwóch produktów o różnej zawartości etanolu (89% i 70%) przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk wg normy PN-EN 13727+A2: 2015-12. Skuteczność neutralizatora oceniano poprzez określenie braku wpływu toksyczności neutralizatora oraz działania resztkowego badanych produktów lub ich pochodnych powstałych w czasie neutralizacji (10 s ± 1s) na badane organizmy testowe (Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; Enterococcus hirae ATCC 10541; Escherichia coli K12 NCTC 10538).

Wyniki. 10-sekundowy czas neutralizacji był wystarczający do zniesienia aktywności produktów o zróżnicowanej zawartości etanolu przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk. Zastosowany neutralizator nie wykazywał działania toksycznego wobec bakterii oraz nie tworzył toksycznych produktów z badanymi preparatami po neutralizacji.

Wnioski. Zastosowanie 10-sekundowego czasu neutralizacji pozwala w precyzyjny sposób wyznaczyć czasy działania produktów przeznaczonych do higienicznej dezynfekcji rąk.

ABSTRACT

Background. Alcohols are the most commonly used active substances in preparations for quick hand disinfection. They should be bactericidal in very short contact time. PN-EN 13727 + A2: 2015-12 standard, for testing hygienic and surgical handrub disinfection preparations, provides mandatory test conditions of disinfectants in contact times with the range of 30 s to 60 s (hygienic handrub disinfection) and 60 s to 5 min (surgical handrub disinfection). A short contact times for hand hygiene products require a short time of neutralization process. For contact times less than or equal to 10 minutes, the estimated neutralization time is 10 s ± 1 s. Neutralization is a process that abolishes the action of disinfectants. Correct application of this process allows for proper use of disinfectants in practice and its biocidal effect. 

Objectives. Verification of the effectiveness of 10-second neutralization time of alcohol based preparations for hygienic handrub disinfection.

Materials and Method. Neutralization of two products with different ethanol content (89% and 70%) for hygienic handrub disinfection according to PN-EN 13727 + A2: 2015-12 was investigated. The effectiveness of the neutralizer was assessed by determining toxicity of neutralizer, activity of residual effects of the tested products and their derivatives produced during neutralization (10 s) for test organisms (Staphylococcus aureus ATCC 6538; Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442; Enterococcus hirae ATCC 10541; Escherichia coli K12 NCTC 10538).

Results. The 10-second neutralization time was sufficient to eliminate the residual activity of products for hygienic handrub disinfection with differentiated ethanol concentration. The neutralizer used did not show toxicity to bacteria and did not produce toxic products with tested preparations after neutralization.

Conclusions. The use of 10-second neutralization time allows in a precise way designate the contact times for hygienic handrub disinfection products.

Downloads: 1503