PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2001, 52(3): 257-265

Nadzór nad środkami kosmetycznymi
[Supervision over cosmetic products.]

B. Urbanek-Karłowska, B. Śmietanka, K. Pawłowska, U. Biernat, I. Burzyńska

STRESZCZENIE
W związku z adaptacją ustawodawstwa polskiego do przepisów Unii Europejskiej omówiono zasady organizacji nadzoru nad środkami kosmetycznymi w Polsce i wybranych państwach członkowskich. Przedstawiono także problemy jakie spotykane są najczęściej przy sprawowaniu nadzoru. Obecnie w Polsce kosmetyki podlegają dwustopniowej kontroli - kontrola przed wprowadzeniem na rynek (opiniowanie przez Państwowy Zakład Higieny wyrobów pod względem jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowia użytkownika) oraz kontrola wyrobów znajdujących się w obrocie (sprawowana przez Inspekcję Sanitarną). W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje wyłącznie system kontroli wyrobów znajdujących się w obrocie. Określono również zasady nadzoru w Polsce po wejściu w życie Ustawy o kosmetykach (Dz. U. 2001, Nr 42, poz. 473). Za Dyrektywą 76/768/EEC opracowano listy substancji: - zabronionych do stosowania w kosmetykach, - dozwolonych do stosowania w kosmetykach z ograniczeniami (w tym dozwolonych do stosowania barwników, środków konserwujących i promieniochronnych). Listy te wydane będą stanowiły załączniki do rozporządzenia wydanego przez Ministra Zdrowia stanowiącego akt wykonawczy do Ustawy o kosmetykach.

 

ABSTRACT
In connection with adaptation of Polish law to UE regulations, there were presented rules of supervision organisation over cosmetic products in Poland and supervision in selected Member States. There were also shown problems, that appear the most often during supervision. Present day, in Poland supervision over cosmetics is made in two-stage way. There is the pre-market control – registration products in National Institute of Hygiene (PZH) and in the market control conducted by the sanitary-epidemiological stations. In UE countries only in-market control exists. There were also defined rules of supervision in Poland, after putting Act on Cosmetics into force. Due to, on the basic on Directive 76/768/EEC there were prepared lists: the substances forbidden to be used in cosmetics, permitted to be used in cosmetics only with restrictions, allowed colouring agents, preservatives and UV filters. These lists will be included in Act on Cosmetics, as regulation.

Downloads: 7202