PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2003, 54(2): 153-161

Modyfikacja oraz walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania śladowych ilości antymonu w różnego typu wodach mineralnych
[Modification and validation of the spectrophotometric method of trace amounts of antimony determination in mineral water of different types]

M. Drobnik, T. Latour

STRESZCZENIE
Zmodyfikowano (w celu zwiększenia granicy oznaczalności) zalecany w Polskich Normach tok postępowania analitycznego, spektrofotometrycznego oznaczania antymonu w wodzie. Na podstawie badań próbek wody dejonizowanej wzbogaconej w różne ilości oznaczanego analitu przeprowadzono walidację proponowanej procedury analitycznej opisując m.in. jej precyzję, oznaczalność, czułość, dokładność i liniowość. Wprowadzono odpowiednią poprawkę obliczeniową, (określoną na podstawie badań czterech wód mineralnych różniących się stopniem mineralizacji ogólnej i składem chemicznym), umożliwiającą wykorzystanie ww. procedury analitycznej do oznaczania stężenia antymonu na poziomie ≤ 0,005 mg/dm3.

 

ABSTRACT
In order to improve its limit of determination, a modification of the analytical procedure for spectrophotometric determination of antimony in water recommended by Polish Standards has been proposed. The modified procedure was validated on the basis of the analytical studies of samples of deionised water enriched in different amounts of the analyte under determination, and its precision, limit of determination, sensitivity, accuracy and linearity range were established. A correction describing the effect of the matrix, determined on the basis of analyses of four types of mineral water differing in the degree of total mineralisation and chemical composition, and allowing the use of the procedure proposed for determination of antimony at the level of ≤0.005 mg/dm3, has been derived.

Downloads: 2016