PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2015, 66(2): 123-128

Mineral supplements’ effect on total nutrient intake in Warsaw adult population; cross-sectional assessment.
[Mineral supplements’ effect on total nutrient intake in Warsaw adult population; cross-sectional assessment.]

A.Waśkiewicz

ABSTRACT
Background. Mineral supplementation is important whenever any dietary deficiencies of these nutrients occur. However, an excessive consumption of such products can lead to the negative health consequences. 
Objectives.
To estimate the mineral supplements contribution to total dietary intake for adults living in Warsaw. 
Materials and Methods.
Within the frame of the EHES JA Poland and WAW-KARD Projects a representative sample of Warsaw population aged 20 years and above was screened in years 2011/2012. Nutrient intake and supplements use were available for 573 men and 497 women. The minerals levels were analyzed in reference to the Recommended Dietary Allowance (RDA) and the Tolerable Upper Intake Level (UL). 
Results.
In Warsaw population the intake of calcium, magnesium and potassium were lower than RDA, and supplementation didn’t eliminate deficiency of these nutrients (except for magnesium in a group of women). Phosphorus intakes were somewhat higher than those recommended. Enriching the diet with zinc and copper supplements in both sexes were unnecessary, as was iron in men, as their daily dietary intakes closely met the recommended standards. Iron supplementation in women however proved effective, as their daily dietary intakes were rather low. 
Conclusions.
The effectiveness of supplementing the diets of adults living in Warsaw with minerals depends on their type.   
STRESZCZENIE  
Wprowadzenie. Suplementy składników mineralnych odgrywają ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka niedoborów tych składników odżywczych. Jednocześnie nadmierne spożycie tych produktów może prowadzić do negatywnych konsekwencji zdrowotnych. 
Cel badań. Ocena zasadności przyjmowania suplementów składników mineralnych wśród dorosłych mieszkańców Warszawy. 
Materiał i metody.
W roku 2011/12, w ramach projektów EHES JA- Polska oraz WAW-KARD, przebadano reprezentatywną próbę populacji Warszawy w wieku 20 lat i powyżej. Ocenę sposobu żywienia oraz przyjmowania suplementów przeprowadzono u 573 mężczyzn i 497 kobiet. Poziomy pobranych składników mineralnych analizowano w odniesieniu do wartości zalecanego spożycia (RDA) oraz najwyższego tolerowanego poziomu spożycia (UL). 
Wyniki.
Wśród mieszkańców Warszawy średnie spożycie wapnia, magnezu i potasu było niższe niż RDA i niedoborów tych nie uzupełniła zastosowana suplementacja (z wyjątkiem magnezu w grupie kobiet). Pobranie fosforu było zbyt wysokie w stosunku do zaleceń. Wzbogacanie diety suplementami cynku i miedzi u obu płci oraz żelaza u mężczyzn nie miało uzasadnienia, ponieważ średnia zawartość w dziennej racji pokarmowej tych składników mineralnych była zbliżona do zalecanych norm. Suplementacja żelazem w grupie kobiet była efektywna, ponieważ podaż żelaza z dzienną racją pokarmową była zbyt niska. 
Wnioski.
W dorosłej populacji Warszawy skuteczność stosowanej suplementacji diety składnikami mineralnymi zależała od ich rodzaju.

Downloads: 1359