PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2017, 68(3): 289-296

Meat and meat products – analysis of the most common threats in the years 2011-2015 in Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).
[Meat and meat products – analysis of the most common threats in the years 2011-2015 in Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).]

A.D. Kononiuk, M. Karwowska

ABSTRACT

Background. The key tool used in the European Union in order to eliminate the risks associated with the consumption of
potentially hazardous food is RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed Safety. The RASFF was established to increase
accountability and strengthening cooperation between states of the European Union in the field of food safety control.
Objective. The aim of this study was to explore the trends and temporal and spatial distribution of notifications on
food safety hazards between January 2011 and December 2015 with a special emphasis on meat and meat products
on the basis of notification from RASFF.
Material and methods. The study analyzed notifications on the annual reports of the RASFF published by the European
Commission and requests added to the portal RASFF in the period 01.01.2011 - 31.12.2015 on the category of “meat and
meat products (other than poultry) and “poultry meat and poultry meat products”. Analysis included detailed information
on each notification, such as the classification and date, hazard category, notifying country, country origin.
Results. The most common classifications of notification were ‘alert’ and ‘border rejection’. Generally, basis of this
notifications were ‘company’s own check’ and ‘official control on the market’. Pathogenic microorganisms were the
most often hazard of category in which the higher number of notifications concerned with Salmonella spp.
Conclusion. Alert notification which is the most dangerous for consumers were the most common type of classification
for notifications on ‘meat and meat product’ category. The most of notifications in category ‘poultry meat and poultry
meat products’ were the result of border control. Pathogenic microorganisms were the reason for the huge number
of notifications in studied product categories. Many of notifications were associated with products which origin
countries were outside RASFF member states.

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Kluczowym narzędziem stosowanym w Unii Europejskiej w celu wyeliminowania ryzyka
związanego ze spożywaniem potencjalnie niebezpiecznej żywności jest RASFF - System Wczesnego Ostrzegania
o Niebezpiecznej Żywności i Paszach. Stworzenie Systemu miało na celu zwiększenie odpowiedzialności
i wzmocnienie współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zakresie kontroli bezpieczeństwa żywności.
Cel. Celem niniejszego opracowanie była analiza powiadomień zgłoszonych do systemu RASFF w latach 2011 -
2015 dotyczących mięsa i produktów mięsnych.
Materiał i metody. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę powiadomień dostępnych w rocznych
sprawozdaniach RASFF i znajdujących się w portalu RASFF opublikowanych przez Komisję Europejską w okresie
01.01.2011 - 31.12.2015. Analizowane zgłoszenia należały do kategorii „mięso i produkty mięsne (inne niż drób)
i „mięso i produkty drobiowe”. Badania opierały się na informacjach zawartych w raportach rocznych systemu
RASFF i platformie internetowej Systemu RASFF.
Wyniki. Najczęściej zgłoszenia klasyfikowane były jako powiadomienia alarmowe lub odrzucenia na granicy.
Podstawą zgłoszeń były głównie kontrole wewnętrzne lub urzędowe kontrole. Najczęściej pojawiającym się
zagrożeniem były patogenne mikroorganizmy, które najczęściej spowodowane były obecnością Salmonella spp.
Krajami, które najczęściej wysyłały zgłoszenia do Systemu RASFF były Włochy w przypadku kategorii ‘mięsa
i produktów mięsnych’ oraz Holandia w przypadku ‘drobiu i produktów z drobiu’.
Wnioski. Powiadomienia alarmowe, które stanowią największe zagrożenie dla konsumenta były najczęściej
pojawiającym się typem zgłoszeń w przypadku mięsa i produktów mięsnych. Najwięcej powiadomień w kategorii
‘drób i produkty drobiowe’ było wynikiem kontroli granicznej. Patogenne organizmy były powodem ogromnej liczby
zgłoszeń w badanych kategoriach produktów. Duża liczba zgłoszeń związana była z produktami, które pochodziły
z krajów spoza UE, nie objętych systemem RASFF.

Downloads: 830