PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2008, 59(1): 97-102

Lokalizacja szpitali a czystość mikrobiologiczna powietrza w pomieszczeniach
[Hospitals location and indoor air microbiological quality]

A. Krogulski

STRESZCZENIE
Badano zależność między lokalizacją szpitali a stężeniem bakterii i grzybów w ich powietrzu wewnętrznym. Badano również wpływ zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza atmosferycznego na stężenie bakterii i grzybów w powietrzu sal szpitalnych. W pracy uwzględniono, że niektóre z sal, w których wykonywano oznaczenia były klimatyzowane. Do badań wybrano szpitale położone wśród zwartej zabudowy miasta i szpitale zlokalizowane poza miastem.

 

ABSTRACT
The relationship between hospitals location and bacteria and fungi concentration in hospitals rooms was investigated. Hospitals situated in the city centre and outside the city were chosen to investigation. The relationship between bacteria an fungi concentration in indoor and ambient air was analyzed. In the investigation air-conditioned rooms were isolated.

Downloads: 1016