PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2010, 61(4): 395-399

Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego do realizacji edukacji zdrowotnej
[The competence of physical education teachers in the health education program]

M. Czechowski, Z. Żukowska

STRESZCZENIE
Minister Edukacji Narodowej, Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół wprowadza istotne zmiany w zakresie treści i celów edukacji zdrowotnej. Szczególna odpowiedzialność za realizację programu edukacji zdrowotnej w szkole spoczywa na nauczycielach wychowania fizycznego. Postawienie nauczyciela wychowania fizycznego w roli wiodącego wykonawcy zadań edukacji zdrowotnej w szkole skłania do refleksji nad poziomem jego przygotowania do tej roli. Żeby taką ocenę przeprowadzić, niezbędne wydaje się sprecyzowanie zakresu kompetencji, które warunkują skuteczną realizację edukacji zdrowotnej w warunkach właściwych dla szkolnego wychowania fizycznego. W pracy dokonano charakterystyki kompetencji przedmiotowych i pedagogicznych nauczyciela wychowania fizycznego, które są mu niezbędne w skutecznej realizacji programu edukacji zdrowotnej. W zakresie tych pierwszych wskazano na wiadomości i umiejętności dydaktyczno-organizatorkie, jakie powinien posiadać nauczyciel wf, a w zakresie tych drugich omówiono pięć kategorii kompetencji: moralne, prakseologiczne, komunikacyjne, kreatywne i informatyczne.

ABSTRACT
 The Minister of National Education introduces relevant changes into the content and aims of health education in virtue of the resolution of 23 December 2008 that relates to the essential curricula of pre-school and general education in particular types of schools. Special responsibility for the realization of the health education programme in schools rests, according to the content of the above mentioned document, with the teachers of physical education. Placing physical education teachers in the role of the leading executor of the health education aims in schools induces a reflection on the degree of the teachers’ preparation to fulfill such a role. In order to carry out such evaluation it is essential to determine more accurately the scope of competences, which are requisite of an efficient realization of health education in conditions appropriate to school physical education. In the study we work on the characteristics of the subject competences and of the pedagogical competences of the physical education teacher, which are indispensable in the effective realization of the health education programme. As far as the first competences we focus on the knowledge and didactic and organizational skills which a physical education teacher should possess, and as far as the second competences we discuss five categories of competences: moral, praxiological, communicational, creative and informative.

Downloads: 1574