PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2011, 62(3): 295-299

Jakość makaronów w świetle ich składu pierwiastkowego
[Pasta quality in view of its elemental composition]

M. Grembecka, A. Mielczarek, P. Szefer

STRESZCZENIE
Oznaczono zawartość wapnia, potasu, żelaza i cynku w 13 różnych gatunkach makaronów ogólnie dostępnych w sprzedaży. Pierwiastki oznaczono, po uprzedniej mineralizacji na mokro, metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją płomieniową (FAAS). Poprawność zastosowanej metodyki sprawdzono na podstawie analizy certyfikowanych materiałów odniesienia. Średnia zawartość analizowanych pierwiastków (mg/100 g) w makaronach wynosiła: 16,3 dla wapnia; 159 dla potasu; 1,93 dla żelaza oraz 1,35 dla cynku. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny realizacji dziennego zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne w stosunku do zalecanych norm dla osoby dorosłej. Stwierdzono, że zapotrzebowanie na badane pierwiastki jest w największym stopniu realizowane przez makarony razowe. Analiza statystyczna wykazała istotny wpływ rodzaju mąki użytej do produkcji makaronu (razowa, semolina, pszeniczna zwykła) na zawartość analizowanych pierwiastków.

ABSTRACT
 Concentrations of iron, zinc, copper and manganese were determined in 13 different kinds of pasta available in sale. The concentrations of chemical elements were analysed, after wet mineralization, by flame atomic absorption spectrometry – AAS with deuterium background correction. Reliability of the procedure was checked by analysis of certified reference materials. The average concentrations (mg/100 g) of minerals in pasta were as follows: 16.3 for calcium; 159 for potassium; 1.93 for iron and 1.35 for zinc. These measurements allowed to estimate the realisation of the recommended daily intake of bioelements with the analysed products for an adult person. The highest percentage of realisation was estimated for wholewheat pasta. Statistical analysis has shown a strong influence of the flour type (wholemeal, semolina, wheat) used in pasta production on elements concentrations.

Downloads: 1685