PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2019, 70(3): 277-285

Influence of the socio-demographic characteristics of mothers of children aged 3-10 years on their at-home support of fruit and vegetable consumption
[Influence of the socio-demographic characteristics of mothers of children aged 3-10 years on their at-home support of fruit and vegetable consumption]

Barbara Groele, Dominika Głąbska, Krystyna Gutkowska, Dominika Guzek

ABSTRACT
Background. The inadequate fruit and vegetable intake is common for adults and children, while for children increasing intake is especially important, as intake during childhood predicts future adulthood intake.
Objective. The aim of the study was to assess influence of the socio-demographic characteristics of mothers on their athome support of fruit and vegetable consumption in the national Polish sample.
Material and methods. The study was conducted in a national representative sample of Polish mothers of children aged 3-10 (n=1200), who were recruited using a random quota sampling (quotas: age, education, region, size of city). They were interviewed using a Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI) method and asked about dietary patterns of their children and their at-home behaviors to support fruit and vegetable consumption, which were afterwards compared in sub-groups stratified for age, educational background, marital status, place of residence, occupational status and total net income in households.
Results. For fruits, mothers with lower level of education, from villages/ smaller towns, with no professional job and lower income, more commonly than others, stated, that no support of consumption is needed, as their children eat fruits with no encouragement. For vegetables, either the same situation as for fruits was observed (for mothers with no professional job and lower income), or mothers more commonly than others declared forcing children to consume (for mothers with the lowest level of education).
Conclusions. The socio-demographic status of mothers, especially level of education, place of residence, professional job and income, are important factors associated with their at-home support of fruit and vegetable consumption for their children. The groups of mothers with lower level of education, from villages/ smaller towns, with no professional job and lower income were indicated as important target groups to provide them knowledge about the recommended fruit and vegetable intake, as well as recommended parenting style.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Niedostateczne spożycie owoców i warzyw jest powszechne u dorosłych i dzieci, ale u dzieci zwiększenie spożycia jest szczególnie istotne, gdyż może ono oddziaływać również na późniejsze spożycie w dorosłości.
Cel. Celem badania była ocena wpływu cech socjo-demograficznych matek na ich zachowania promujące spożycie owoców i warzyw w domu przez ich dzieci, w krajowej polskiej próbie.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w krajowej reprezentatywnej próbie polskich matek dzieci w wieku 3-10 lat (n=1200), które rekrutowano z wykorzystaniem metody doboru losowego kwotowego (kwoty: wiek, wykształcenie, region, wielkość miasta). Wywiad przeprowadzono z wykorzystaniem metody CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) i zapytano o zachowania żywieniowe dzieci i zachowania matek promujące spożycie owoców i warzyw, które porównano w podgrupach zależnych od wieku, edukacji, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, zatrudnienia, łącznego dochodu netto w gospodarstwie domowym.
Wyniki. W przypadku owoców, matki z niższym wykształceniem, ze wsi/ małych miast, bezrobotne i o niższym dochodzie, częściej niż pozostałe stwierdzały, że nie muszą promować spożycia u dzieci, bo jedzą one owoce bez zachęty. W przypadku warzyw, obserwowano taką samą sytuację jak dla owoców (matki bezrobotne, o niższym dochodzie), lub matki częściej niż pozostałe stwierdzały, że zmuszają dzieci do spożywania (matki o najniższym wykształceniu).
Wnioski. Cechy socjo-demograficzne matek, szczególnie wykształcenie, miejsce zamieszkania, zatrudnienie i dochód są istotnymi determinantami zachowań promujących spożycie owoców i warzyw w domu przez ich dzieci. Matki o niższym wykształceniu, ze wsi/małych miast, bezrobotne i o niższym dochodzie, to istotne grupy docelowe którym powinna być zapewniona wiedza o rekomendowanym spożyciu owoców i warzyw oraz stylu wychowania.

Downloads: 513