PDF

Rocz Panstw Zakl Hig 2018, 69(3): 299-305

Improving the effectiveness of obesity treatment by combining a diet and motivational techniques
[Improving the effectiveness of obesity treatment by combining a diet and motivational techniques]

P. Kłósek,S.Grosicki, B. Całyniuk

ABSTRACT
Background. Obesity is considered a disease. The treatment of obesity should include the modification of health behaviors in order to achieve long-term weight loss. 
Objectives. The comparison between traditional weight loss treatment with and without a motivational therapy.
Materials and Methods. The study included 104 overweight women or women with obesity with a median age of 34. They were under the supervision of a dietician. The patients were divided into two groups: the standard group which was on an individualized and low-calorie diet developed by a dietitian and received substantial support, and the study group which additionally used motivational techniques.
Results. Mean weight loss, mean reduction in waist measurement and body fat after a 5-month treatment were calculated. The mean body weight loss in control group was 10.56 kg (± 8.65), the waist measurement was 11.84 cm (± 10.62), and fat loss was 5.11 (± 3.17) kg on average - it corresponds to 8.02% (±6.55). The study in which additional motivational techniques were used, the mean weight loss was 17.31 kg (± 9.29), the waist measurement was 15.25 cm (± 8.28), and fat loss was 8.34 kg - it corresponds to 12.19% (± 7.32) of adipose tissue. All the differences between treatment results in both groups were statistically significant (p <0.05).
Conclusions. The dietary treatment process employing motivational techniques has greater therapeutic efficacy than a traditional approach.

STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Otyłość uważana jest za chorobę. Leczenie otyłości powinno obejmować modyfikację zachowań zdrowotnych w celu osiągnięcia długoterminowej utraty masy ciała.
Cele. Porównanie efektywności tradycyjnego postępowania dietetycznego z postępowaniem wykorzystującym w terapii techniki motywacyjne.
Materiał i metody. Badaniem objęto 104 osoby z nadwagą lub otyłością, z medianą wieku 34 lat. Wszystkie pacjentki uczestniczyły w procesie dietoterapii pod kontrolą dietetyka. Pacjentki podzielono na dwie grupy: standardowa grupa stosowała zindywidualizowaną i niskokaloryczną dietę opracowanej wraz z wsparciem merytorycznym. Grupa badana dodatkowo stosowała techniki motywacyjne i była poddana modyfikacji zachowań zdrowotnych podczas stosowania dietoterapii.
Wyniki. Obliczono średnią utratę masy ciała, średnie zmniejszenie pomiaru talii i tkanki tłuszczowej po 5-miesięcznym leczeniu. Średnia utrata masy ciała w grupie kontrolnej wynosiła 10,56 kg (± 8,65), pomiar talii 11,84 cm (± 10,62), a utrata tkanki tłuszczowej średnio 5,11 (± 3,17) kg - odpowiada 8,02% (6,55 ±). W badaniu, w którym zastosowano dodatkowe techniki motywacyjne, średnia utrata masy ciała wynosiła 17,3 kg (± 9,29), pomiar talii 15,25 cm (± 8,28), a utrata tłuszczu 8,34 kg - odpowiada 12,19% (± 7,32) tkanki tłuszczowej. Wszystkie różnice między wynikami leczenia w obu grupach były statystycznie istotne (p <0,05).
Wnioski. Proces leczenia dietetycznego wykorzystujący techniki motywacyjne ma większą skuteczność terapeutyczną niż tradycyjne podejście.

Downloads: 1298